• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders’ meeting 2022

  – 15/04/2022|14:31 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  – 15/04/2022|14:31 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  Tài liệu ĐHCĐ 2022

  – 24/03/2022|09:56 Danh mục tài liệu cổ đông

  – 24/03/2022|09:56 Chương trình nghị sự

  – 24/03/2022|09:56 Báo cáo BGĐ năm 2021 & Kế hoạch mục tiêu năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Báo cáo HĐQT năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Báo cáo kiểm toán và BCTC Hợp nhất năm 2021

  – 24/03/2022|09:56 Báo cáo BKS năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Tờ trình 01: V/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

  – 24/03/2022|09:56 Tờ trình 02: V/v Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ quản trị của Công ty năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Tờ trình 03: V/v Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Tờ trình 04: V/v Thông qua quy chế hoạt động của BKS năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Tờ trình 05: V/v Chia cổ tức năm 2021

  – 24/03/2022|09:56 Tờ trình 06: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2022

  – 24/03/2022|09:56 Qui chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2022

  – 24/03/2022|09:56 Thẻ biểu quyết

  – 24/03/2022|10:15 Điều lệ 2022 dự thảo

  – 24/03/2022|10:15 Quy chế nội bộ quản trị 2022 dự thảo

  – 24/03/2022|10:15 Quy chế hoạt động HĐQT 2022 dự thảo

  – 24/03/2022|10:15 Quy chế hoạt động BKS 2022 dự thảo

  – 24/03/2022|11:20 Mẫu thư mời ĐHCĐ năm 2022

  _________________________________________________________

  – 23/02/2022|11:59 SGDCK Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHCĐ 2022

  – 22/02/2022|09:09 Thông báo chốt danh sách ĐHCĐ 2022 TTLKCK

  – 17/02/2022|09:45 CV 03 2022 TB ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022