News

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

Bộ Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2016

- 14/04/2016 CBTT tài liệu ĐHCĐ 2016                   

- 13/04/2016 Danh mục tài liệu cổ đông                  

- 13/04/2016 Chương trình nghị sự                   

- 13/04/2016 Báo cáo HĐQT năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BGĐ năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BKS năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 01: V/v chia cổ tức năm 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn Cty kiểm toán 2016 

- 13/04/2016 Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo Luật doanh nghiệp mới 2014 

- 13/04/2016 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2016 

- 13/04/2016 Thẻ biểu quyết 

- 13/04/2016 Tờ trình 04: V/v Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm 

- 13/04/2016 BC tổng kết SXKD giai đoạn 2012-2015 và chiến lược SXKD 2016-2020 

- 13/04/2016 BC tổng kết của HĐQT giai đoạn 2012-2015 

- 13/04/2016 BC tổng kết của BKS giai đoạn 2012-2015  

- 13/04/2016 Tờ trình 05: V/v đề nghị cơ cấu và giới thiệu DS UCV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 

- 13/04/2016 Quy định về biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử HĐQT 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử BKS 

- 13/04/2016 Tờ trình 06: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ 

- 13/04/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016                 

__________________________________________________________________

 
Online:58
Visitors:666446
  • TOP