Công ty

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng được tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu của ngành nghề kinh doanh.
Cấu trúc các bộ phận chức năng được xây dựng gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu trách nhiệm chuyên môn và kỹ thuật của từng bộ phận. Các phân xưởng được tổ chức hợp lý về mặt bằng, vị trí và máy móc thiết bị để hoàn thành các công đoạn sản xuất.

Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đại Hội Đồng Cổ Đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.
Hội Đồng Quản Trị
Hội Đồng Quản Trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ban Giám Đốc
Ban Giám đốc do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chiến lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc điều hành phụ trách chung, các Giám đốc chức năng trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty và có thể kiêm nhiệm Trưởng phòng ban nghiệp vụ.
Ban Kiểm Sóat
Ban Kiểm Sóat do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu ra, có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.
Các Bộ Phận Chức Năng
a. Bộ phận Kinh doanh :
Bộ phận Kinh doanh chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tiếp thị và bán hàng, bao gồm Nhóm Marketing và Nhóm Bán hàng.
b. Bộ phận Tài chính kế toán
Bộ phận Tài chính kế toán chịu trách nhiệm về tài sản, vốn, hạch toán kế toán, thống kê và quản lý các kho hàng. Bộ phận này gồm Nhóm Tài chính, Nhóm Kế toán và Tổ Kho hàng.
c. Bộ phận Công nghệ và Kỹ thuật
Bộ phận Công Nghệ & Kỹ thuật bao gồm các phòng nghiệp vụ như sau:
• Phòng Công nghệ R&D: chịu trách nhiệm về các hoạt động công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
• Phòng Cơ điện: gồm Tổ Điện, Tổ Bảo trì SC, Tổ Cơ khí. Các Tổ có trách nhiệm liên kết, phối hợp với nhau trong việc thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, điện, nước và gia công cơ khí nội bộ.
• Phòng Đảm bảo chất lượng: có chức năng quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001 : 2000 toàn Công ty, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong tiến trình sản xuất và trước khi giao cho khách hàng.
d. Bộ phận Sản xuất
Gồm Phòng Kế hoạch Điều Độ và các Phân xưởng sản xuất thuộc nhà máy, cụ thể như sau:
• Phòng Kế hoạch điều độ: gồm Nhóm Kế hoạch và và Nhóm Thống kê. Phòng này có chức năng dự thảo và triển khai kế hoạch, đơn hàng, lập tính và kiểm soát các định mức, thống kê và điều độ sản xuất.
• Các phân xưởng sản xuất: bao gồm các phân xưởng: Tạo hạt, Taical UV, Kéo sợi, Dệt, Tráng, Cắt, In, May, PE, LĐPT, Đóng kiện, Phân xưởng 4, Phân xưởng 5 và Phân xưởng 6. Các phân xưởng có mối liên hệ ngang tùy theo từng quy trình sản xuất sản phẩm. Một số phân xưởng được tổ chức tương đối độc lập để sản xuất sản phẩm có những đặc điểm công nghệ và chất lượng riêng.
e. Bộ phận Hành chính nhân sự
Chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực và quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ văn thư, hành chính, vận chuyển, hậu cần văn phòng. Bộ phận Hành chính nhân sự bao gồm Nhóm Nhân sự, Nhóm Hành chính, Tổ Nhà ăn và Tổ Bảo vệ.
f. Bộ phận Cung ứng và Gia công
Bộ phận Cung ứng bao gồm Nhóm Mua hàng và Nhóm Gia công, chịu trách nhiệm về việc cung cấp nguyên liệu vật tư đầu vào và quản lý các hoạt động gia công.

2. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm Kỳ 2007-2011)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• Chủ Tịch HĐQT kiêm Người Đại Diện Theo Pháp Luật:  Ông Phạm Trung Cang.
• Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành:  Ông Nguyễn Văn Hùng.
• Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Tài Chính:     Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
• Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Kinh Doanh:   Bà Tôn Thị Hồng Minh.
• Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công Nghệ Kỹ Thuật:  Ông Trần Ngọc Thanh Hùng.
• Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Nhân Sự Hành chính:  Ông Phạm Văn Mẹo.
• Thành viên HĐQT :                                                   Ông Nguyễn Hữu Phú.
BAN GIÁM ĐỐC
• Tổng Giám Đốc:                                        Ông Nguyễn Văn Hùng
• Giám đốc Tài Chính kiêm Kế Tóan Trưởng:   Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
• Giám Đốc Kinh Doanh:                               Bà Tôn Thị Hồng Minh
• Giám Đốc Cung ứng:                                 Bà Đỗ Thị Quế Thanh
• Giám Đốc Công Nghệ Kỹ Thuật Sản Xuất:    Ông Trần Ngọc Thanh Hùng
• Giám Đốc Kế Họach Sản Xuất:                    Ông Phan Văn Tư
• Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất:                   Ông Trần Long Thiện
BAN KIỂM SÓAT
• Trưởng Ban Kiểm Sóat:     Ông Nguyễn Văn Hòa
• Ủy Viên BKS:                   Bà Lê Thị Mỹ Ngọc
• Ủy Viên BKS:                   Bà Lê Thị Minh Trí

 
Online:18
Visitors:666226
  • TOP