Quan hệ đầu tư

- 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán)  

- 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán)   

- 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017    

__________________________________________________________________

 - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn     

- 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ    

- 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ  

__________________________________________________________________

 - 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (đã soát xét)  

- 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 hợp nhất (đã soát xét)   

- 18/08/2017 Nghị quyết HĐQT số 05/2017   

 - 29/07/2017 CV 25/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017 

 - 26/07/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (trước kiểm toán) 

- 26/07/2017 BCTC quý 2/2017 Cty hợp nhất (trước kiểm toán)  

__________________________________________________________________

 - 05/05/2017 CV Xác nhận chốt danh sách chia cổ tức 2016 

 - 03/05/2017 CV Chia cổ tức 2016 

- 28/04/2017 Công văn 17/2017

- 28/04/2017 Điều lệ Cty thông qua ngày 27/04/2017

 - 28/04/2017 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017

- 27/04/2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

__________________________________________________________________

 - 25/04/2017 BCTC quý 1/2017 Cty (trước kiểm toán)

- 25/04/2017 BCTC quý 1/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) 

- 25/04/2017 NQ HĐQT số 04/2017 ngày 24/04/2017 

__________________________________________________________________ 

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2017 

- 07/04/2017 Mẫu thư mời ĐHĐC 2017        

- 07/04/2017 Danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017      

- 07/04/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2017       

- 07/04/2017 Báo cáo HĐQT 2016        

- 07/04/2017 Báo cáo BGĐ 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo BKS 2016         

- 07/04/2017 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chia cổ tức 2016         

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT và BKS, chọn Cty kiểm toán 2017          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo luật doanh nghiệp 2014          

- 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ          

- 07/04/2017 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2017          

- 07/04/2017 Mẫu thẻ biểu quyết          

- 07/04/2017 Điều lệ Cty 2017 (dự thảo)

- 07/04/2017 CV 12/2017 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

__________________________________________________________________  

- 25/03/2017 Báo cáo thường niên 2016         

- 25/03/2017 Nghị quyết HĐQT số 3/2017        

- 03/03/2017 CV xác nhận ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2017         

- 01/03/2017 Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên 2017        

- 28/02/2017 CV 06/2017 Giấy ủy quyền công bố thông tin      

__________________________________________________________________  

- 27/02/2017 BCTC năm 2016 Cty mẹ (đã kiểm toán)   

- 27/02/2017 BCTC năm 2016 hợp nhất (đã kiểm toán)    

- 27/02/2017 Nghị quyết HĐQT số 02/2017 ngày 27/02/2017     

- 27/02/2017 CV 05/2017 UBCK chấp thuận gia hạn BCTC năm 2017      

__________________________________________________________________  

- 23/01/2017 BCTC quý 4/2016 (trước kiểm toán)   

- 23/01/2017 BCTC hợp nhất quý 4/2016 (trước kiểm toán)       

- 23/01/2017 BC Tình hình quản trị Cty năm 2016    

- 23/01/2017 NQ HĐQT số 01/2017    

__________________________________________________________________ 

- 25/10/2016 BCTC quý 3/2016   

- 25/10/2016 BCTC hợp nhất quý 3/2016    

- 25/10/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016     

__________________________________________________________________  

- 19/08/2016 BCTC quý 2/2016 Cty (đã soát xét)   

- 19/08/2016 BCTC hợp nhất quý 2/2016 (đã soát xét)   

- 19/08/2016 NQ HĐQT số 03/2016     

- 28/07/2016 CV 19/2016 CBTT quý 2/2016  

- 28/07/2016 BC tình hình quản trị quý 2/2016   

- 28/07/2016 BCTC quý 2/2016 Cty   

- 28/07/2016 BCTC hợp nhất quý 2/2016   

__________________________________________________________________  

- 09/06/2016 CV 17/2016 Ký HĐ kiểm toán năm 2016 và 2017          

- 10/05/2016 Nghị quyết HĐQT số 02/2016         

- 10/05/2016 Công văn xác nhận chốt danh sách nhận cổ tức 2015        

- 06/05/2016 Công văn chốt danh sách nhận cổ tức 2015       

- 28/04/2016 Nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2016     

- 28/04/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016    

- 28/04/2016 Biên bản ĐHĐCĐ 2016    

- 27/04/2016 Công văn chấp thuận gia hạn BCTC   

- 19/04/2016 BCTC quý 1/2016 

- 19/04/2016 BCTC hợp nhất quý 1/2016  

__________________________________________________________________  

Bộ Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2016 

- 14/04/2016 CBTT tài liệu ĐHCĐ 2016                    

- 13/04/2016 Danh mục tài liệu cổ đông                  

- 13/04/2016 Chương trình nghị sự                   

- 13/04/2016 Báo cáo HĐQT năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BGĐ năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo BKS năm 2015 

- 13/04/2016 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 01: V/v chia cổ tức năm 2015 

- 13/04/2016 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn Cty kiểm toán 2016 

- 13/04/2016 Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo Luật doanh nghiệp mới 2014 

- 13/04/2016 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2016 

- 13/04/2016 Thẻ biểu quyết 

- 13/04/2016 Tờ trình 04: V/v Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm 

- 13/04/2016 BC tổng kết SXKD giai đoạn 2012-2015 và chiến lược SXKD 2016-2020 

- 13/04/2016 BC tổng kết của HĐQT giai đoạn 2012-2015 

- 13/04/2016 BC tổng kết của BKS giai đoạn 2012-2015  

- 13/04/2016 Tờ trình 05: V/v đề nghị cơ cấu và giới thiệu DS UCV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 

- 13/04/2016 Quy định về biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử HĐQT 

- 13/04/2016 Phiếu bầu cử BKS 

- 13/04/2016 Tờ trình 06: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ 

- 13/04/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016                 

__________________________________________________________________ 

- 12/04/2016 Báo cáo thường niên 2015                 

Nghị quyết HĐQT số 3/2016                

TB xác nhận ngày ngày đăng ký dự ĐHCĐ 2016               

TB chốt danh sách ĐHCĐ 2016              

Nghị quyết HĐQT 02/2016            

BCTC hợp nhất kiểm toán 2015             

Giải trình BCTC hợp nhất 2015              

__________________________________________________________________ 

BCTC kiểm toán 2015           

CV 04/2016 giải trình chênh lệch BCTC 2015              

BCTC quý 4/2015          

BCTC hợp nhất quý 4/2015           

CV 03/2016 đính chính bảng LCTT hợp nhất quý 4/2015             

__________________________________________________________________ 

BC tình hình quản trị Cty 2015         

Nghị quyết HĐQT số 01-2016           

__________________________________________________________________ 

CV đính chính BCTC hợp nhất quý 3/2015         

BCTC Cty 3/2015       

BCTC hợp nhất 3/2015        

NQ HĐQT ngày 30/10/2015         

__________________________________________________________________ 

Nghị quyết HĐQT ngày 27/08/2015         

BCTC Cty quý 2/2015 - kiểm toán       

BCTC hợp nhất quý 2/2015 - kiểm toán        

BCTC Cty quý 2/2015      

BCTC hợp nhất quý 2/2015       

__________________________________________________________________ 

BC tình hình quản trị Cty quý 2/2015       

HĐ kiểm toán 2015       

Ngày đăng ký chia cổ tức 2014       

Thuyết minh chênh lệch kết quả kinh doanh     

Nghị quyết HĐQT       

__________________________________________________________________ 

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015  

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015    

Điều lệ Công ty    

Quy chế Quản trị     

__________________________________________________________________ 

BCTC quý 1/2015 

BCTC hợp nhất quý 1/2015  

__________________________________________________________________ 

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2015 

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015   

Danh mục tài liệu cổ đông 

Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2015 

BC của HĐQT 

BC của BGĐ 

BC của kiểm toán độc lập 2014 

BC của BKS 

Dự thảo Điều lệ Cty (sửa đổi 2015) 

Dự thảo quy chế quản trị (sửa đổi 2015) 

Tờ trình 01: V/v Chia cổ tức 2014  

Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và ủy thác chọn Cty kiểm toán 2015 

Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Cty 

Tờ trình 04: V/v CTHĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm TGĐ trong năm 2015  

Quy định Biểu quyết trong ĐHĐCĐTN 2015 

Mẫu thẻ Biểu quyết trong ĐHĐCĐTN 2015 

TB V/v không in thành văn bản 2 tài liệu 

__________________________________________________________________ 

BC thường niên 2014    

NQ HĐQT 02/2015   

__________________________________________________________________ 

TB xác nhận chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2015   

TB chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2015 

NQ HĐQT 01/2015  

__________________________________________________________________

Giải trình chênh lệnh số liệu     

BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014   

BCTC kết thúc ngày 31/12/2014  

BCTC CTy 2014

BCTC Hợp nhất 2014 

__________________________________________________________________ 

BC Tình hình Quản trị CTy 2014

__________________________________________________________________ 

BC tài chính quý 3/2014

BC tài chính hợp nhất quý 3/2014 

__________________________________________________________________ 

Nghị quyết HĐQT ngày 23/10/2014

__________________________________________________________________ 

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 25/08/2014

- BCTC hợp nhất giữa niên độ 2014 (đã kiểm toán)

- BC tài chính 6 tháng đầu năm 2014

- BC tài chính hợp nhất quý 2/2014

- BC tài chính quý 2/2014

__________________________________________________________________

- BC tình hình quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2014

__________________________________________________________________

- TB Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 và 2015

__________________________________________________________________

- TB của TTCK về ngày đăng ký và xác nhận DS sở hữu chứng khoán nhận cổ tức 2013

- TB chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2013

__________________________________________________________________

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 9/5/2014

__________________________________________________________________

- BC kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2014

- BC kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1/2014

__________________________________________________________________

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2014

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2014

- Danh mục tài liệu cổ đông 2014

- Chương trình nghị sự

- BC HĐQT năm 2013

- BC Ban giám đốc 2013

- BC Kiểm toán & BC TCHN năm 2013

- BC Ban kiểm soát năm 2013

- TT1 Chia cổ tức năm 2013

- TT2 Thù lao HĐQT và BKS

- Thẻ biểu quyết

- Quy định biểu quyết ĐHĐCĐ

__________________________________________________________________

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 21/04/2014

__________________________________________________________________

- Báo cáo thường niên năm 2013

__________________________________________________________________

- TB chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014

__________________________________________________________________

- Giải trình lưu chuyển tiền tệ

- Giải trình BCTC

- BCTC hợp nhất 2013

- BCTC kết thúc ngày 31/12/2013

- BCTC hợp nhất quý 4/2013

- BCTC quý 4/2013

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 03/04/2014

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 27/03/2014

__________________________________________________________________

- BC tình hình quản trị 2013

__________________________________________________________________

- BCTC Hợp nhất quý 3/2013

__________________________________________________________________

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 19/10/2013

__________________________________________________________________

- BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013

- BCTC 6 tháng đầu năm 2013

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 22/8/2013

- BC tài chính quý 2/2013

- BC tài chính hợp nhất quý 2/2013

__________________________________________________________________

- BC tình hình QT Cty 6 tháng đầu năm 2013

__________________________________________________________________

- TB Xác nhận

__________________________________________________________________

GPĐK KD

- TB Giấy phép thay đổi

- Giấy phép kinh doanh

- TB HĐ Kiểm toán

__________________________________________________________________

- Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 1/6/2013

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/5/2013

- Nghị quyết HĐQT ngày 30/5/2013

__________________________________________________________________

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2013

- Danh mục tài liệu cổ đông 2013

- Chương trình ĐHĐCĐ 30/5/2013

- BC của HĐQT 2012

- BC của BGĐ 2012

- BC của BKS 2012

- BCTC HN và BC Kiểm toán 2012

- TT1 Chia cổ tức 2012

- TT2 Thù lao HĐQT-BKS và chọn Cty kiểm toán

- Quy định biểu quyết ĐHĐCĐ 2013

- Mẫu thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ 2013

- Quy định biểu quyết bầu cử bổ sung 01 TVHĐQT 2013

__________________________________________________________________

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 26/4/2013

- BCTC Hợp nhất (tóm tắt) quý 1/2013

__________________________________________________________________

- BCTC hợp nhất quý 1/2013

- BCTC quý 1/2013

__________________________________________________________________

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2013

- Thư mời và Ủy quyền họp ĐHĐCD 2013

- Báo cáo thường niên

__________________________________________________________________

- Nghị quyết HĐQT

- Công văn đăng ký gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2013

- Bộ BCTC Hợp Nhất 2012 đã kiểm toán

- Chứng thư kiểm toán 2012 Hợp nhất

- Bộ BCTC Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty Mẹ) 2012 đã kiểm toán

- Chứng thư kiểm toán 2012 của Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty Mẹ)

__________________________________________________________________

- CV Chốt DSCD dự DHDCD Thường niên 2013

__________________________________________________________________

BCTC Quý 4/2012

- BCTC Quý 4/2012

- BCTC Hợp Nhất Quý 4/2012

__________________________________________________________________

- BC Tổng kết 2012 và Kế hoạch 2013

- NQ Họp HĐQT ngày 04/02/2013

__________________________________________________________________

- BC Tình hình Quản trị Cty

__________________________________________________________________

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 26/10/2012

- BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2012

- BCTC Hợp nhất tóm tắt 9 tháng năm 2012

__________________________________________________________________

- TB thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD

- Giấy Chứng nhận ĐKKD 

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 19/9/2012

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 7/9/2012

__________________________________________________________________

- Nghị quyết HĐQT họp ngày 25/8/2012

- BCTC hợp nhất 6T năm 2012 (tóm tắt)

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012 (đã soát xét)

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2012 (đã soát xét)

__________________________________________________________________

HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH CBTT

- TB số 1028-2012-SGDHCM-NY

- Thông tư 52-2012 TT-BTC

__________________________________________________________________

- Thông báo chốt DSCĐ hưởng quyền nhận cổ tức năm 2011

- Nghị quyết 04 của HĐQT ngày 24/4/2012

- Nghị quyết 04A của HĐQT ngày 24/4/2012

__________________________________________________________________

Bản điều lệ & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Bản điều lệ mới 06/04/2012

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012

__________________________________________________________________

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

- Thư mời và Ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2012

- Thông báo chấp thuận danh sách cổ đông và danh sách cổ đông ngày 22/03/2012

- Danh mục tài liệu cổ đông

- Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2012

- Báo cáo thường niên năm 2011

- Tờ trình 01 về việc chia cổ tức năm 2011

- Tờ trình 02 về việc thoái vốn đầu tư tại 2 công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP

- Tờ trình 03 về việc sửa đổi điều lệ

- Tờ trình 04 về thù lao HĐQT&BKS năm 2011, thù lao HĐQT&BKS và chọn Cty kiểm toán năm 2012

- BC Tổng kết 2007-2011 và chiến lược hoạt động giai đoạn 2012-2016 của công ty

- BC Tổng kết nhiệm kỳ II (2007-2012) của HĐQT

- BC Tổng kết nhiệm kỳ II (2007-2012) của BKS

- Mẫu Thẻ biểu quyết

- Qui định biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2012

- Qui định biểu quyết bầu cử HĐQT & BKS

- Phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016)

- Phiếu bầu BKS nhiệm kỳ III (2012-2016)

- Bản điều lệ (cũ 31-3-2010)

- Nghị quyết HĐQT số 02.2012 ngày 23/03/2012

__________________________________________________________________

CBTT sau khi họp HĐQT ngày 15/3/2012

- Biên bản họp HĐQT số 01.2012

- Báo cáo Tổng kết 2011 và Mục tiêu kế hoạch hoạt động 2012

- BCTC 2011 đã kiểm toán của Cty CP Nhựa Tân Đai Hưng (Cty Mẹ)

- BCTC 2011 "Hợp nhất" đã kiểm toán

- Công văn về chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên 2012

__________________________________________________________________

Báo cáo quý 4/2011

- Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4/2011

- Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4/2011

- Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2011

__________________________________________________________________

- Biên bản họp HĐQT ngày 5/11/2011

__________________________________________________________________

Báo cáo quý 3/2011

- Báo cáo Tài chính hợp nhất tóm tắt quý 3/2011

- Báo cáo Kinh doanh, cân đối, thuyết minh hợp nhất quý 3/2011

- Báo cáo Kinh doanh, cân đối quý 3/2011

__________________________________________________________________

- Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011 của Cty Mẹ (TPC)

- Biên bản họp HĐQT Cty ngày 20/8/2011

- Báo cáo tóm tắt Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011

- Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011

__________________________________________________________________

- Bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2011

- Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2011

- Lưu chuyển tiền tệ quý 2 năm 2011

- Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

__________________________________________________________________

 

 - Thông báo về việc: Chi trả cổ tức năm 2010

- Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2010

__________________________________________________________________ 

- Công bố thông tin bất thường ngày 1/6/2011 về chi trả cổ tức năm 2010

__________________________________________________________________ 

- Công văn 032 gửi UBCKNN và SGDCK V/v hướng dẫn chi trả cổ tức 2010

- Thông báo v/v chờ hướng dẫn của UBCKNN để chi trả cổ tức 2010

__________________________________________________________________

Thông báo chốt DS chia cổ tức 2010

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền chia cổ tức 2010

- Biên bản họp HĐQT ngày 28/04/2011

- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 1/2011

__________________________________________________________________

Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

- Chứng thư thẩm định giá

__________________________________________________________________ 

- Biên bản Họp HĐQT ngày 26/3/2011

- Báo cáo Thường niên năm 2010

- Tờ trình V/v Chia cổ tức năm 2010

- Tờ trình V/v Mua lại nhà xưởng đang thuê

- Tờ trình V/v Thanh lý các chứng khoán ALT và EIB

- Tờ trình V/v Bán ra 660.000 cổ phiếu quỹ

- Tờ trình V/v Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và chọn Cty kiểm toán năm 2011

- Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên ngày 07/04/2011

- Danh mục tài liệu cổ đông

- Quy định về biểu quyết trong ĐHĐCĐ

- BCTC 2010 đã kiểm toán - hợp nhất

- BCTC 2010 đã kiểm toán của Cty Tan Dai Hung

__________________________________________________________________

- TB chấp thuận DS cổ đông

- Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

- Thư mời dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011

__________________________________________________________________

 

- TB chấp thuận DS cổ đông

- Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

- Thư mời dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011

__________________________________________________________________

- Thông báo của Sở giao dich CK Tp.HCM về ĐHCĐ thường niên năm 2011

- Thông báo của Trung tâm LKCK Việt Nam về ĐHCĐ thường niên năm 2011

__________________________________________________________________

- Biên bản Họp HĐQT ngày 22/02/2011

- Báo cáo Tổng kết năm 2010 & Kế hoạch năm 2011

__________________________________________________________________

Báo cáo quý IV/2010

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý IV/2011 (chưa kiểm toán)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2011 (chưa kiểm toán)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2010

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ quý IV/2010

- Bảng cân đối kế toán quý IV/2010

- Thuyết minh báo cáo tài chính quý IV/2010

- Báo cáo tình hình quản trị Cty

- Thông tin bất thường

__________________________________________________________________

 

- Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

__________________________________________________________________

- Biên bản họp HĐQT

- Cân đối kế toán

- Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

- Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

__________________________________________________________________

- Văn bản CBTT bất thường

- Bản điều lệ Cty sửa đổi ngày 31/03/2010

__________________________________________________________________

Công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2010

- BCTC tóm tắt 6 tháng đầu năm 2010

- BC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010

- BCTC hợp nhất Tân Đại Hưng

- BCTC Tân Đại Hưng

- BC tình hình Quản trị quý II/2010

- Biên bản họp HĐQT 17/08/2010

__________________________________________________________________

Mua CP quỹ đợt 2/2010

- Phương án mua CP quỹ

- Đơn ĐK giao dịch CP quỹ

__________________________________________________________________

Cấp GCN bổ sung

- Danh sách Cổ đông chưa lưu ký 29/6/2010

- TB cấp GCN bổ sung CP chưa lưu ký

__________________________________________________________________

 

 - Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

 - Chứng nhận đăng ký chứng khoán

 - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

 - Thông báo V/v quyền nhận CP thưởng

__________________________________________________________________

 - Bảng Cân đối, BC Kết quả KD, Tài Chính I/2010

- BCTC tóm tắt quý I/2010

- BB họp HĐQT ngày 24/04/2010

__________________________________________________________________

Thông Tin về ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

- CV đăng ký giao dịch vượt giới hạn khối lượng

- Đơn Đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

- Phương án mua cổ phiếu quỹ 

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2010 ngày 31/03/2010

- Bản Điều lệ mới ngày 31/03/2010  

- Thông báo v/v bổ sung, điều chỉnh nội dung tài liệu ĐHCĐ 2010

- Tờ trình v/v chia cổ phiếu thưởng từ vốn thặng dư và tăng vốn điều lệ

- Quyết định của SGDCK v/v đưa TPC ra khỏi diện cảnh báo ngày 26/3/2010

Thông báo của SGDCK v/v đưa TPC ra khỏi diện cảnh báo ngày 26/3/2010

- Báo cáo thường niên 2009

- Biên bản họp HĐQT ngày 19/3/2010

- Tờ trình v/v Điều chỉnh 1 số nội dung trong Bản điều lệ Cty

- Tờ trình v/v Không chia cổ tức năm 2009

- Tờ trình v/v Mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2010

- Tờ trình v/v Thông qua Qui chế công bố thông tin

- Tờ trình v/v Mức thù lao của HĐQT và BKS từ năm 2010

- Bản Điều lệ Cty

- Qui chế Công bố Thông tin

- Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường niên 2010

- Danh mục tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường niên 2010

- BCTC 2009 Hợp nhất đã kiểm toán

- Bộ "hồ sơ BCTC 2009  Hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Tân Đại Hưng"

- Bộ "hồ sơ BCTC 2009 đã kiểm toán của Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty mẹ)"

- Qui định về Biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

- Chứng thư kiểm toán hợp nhất 2009 do A&C cung cấp

- Thư mời & Ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2010

- Thông báo của HĐQT v/v điều chỉnh sai sót trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN 2010

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2010

- Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

__________________________________________________________________

- Biên bản họp HĐQT

- BC Tổng kết 2009 và Kế hoạch hoạt động 2010

- Đăng ký lại người CBTT

 
Online:58
Visitors:666446
  • TOP