• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

  • English
  • Tiếng Việt
  • Đại hội cổ đông 2017

    Ngày 21/03/2017, ngày GDKHQ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng