• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

  • English
  • Tiếng Việt
  • Financial report

    - 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 riêng (đã soát xét) - 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 hợp nhất (đã soát xét) - 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - 03/05/2018 CV 15 2018 Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1/2018 công ty mẹ - 24/04/2018 BCTC quý 1 năm 2018 riêng (trước đã kiểm toán) - 24/04/2018 BCTC quý 1 ...
    - 02/03/2018 BCTC năm 2017 riêng (đã kiểm toán) - 02/03/2018 BCTC năm 2017 hợp nhất (đã kiểm toán) __________________________________________________________________ - 25/01/2018 BCTC quý 4 năm 2017 công ty mẹ (trước kiểm toán) - 25/01/2018 BCTC quý 4 năm 2017 hợp nhất (trước kiểm toán) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán) - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) - 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017 __________________________________________________________________ - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn - 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ ...