• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Financial report

  - 29/10/2021|10:36 BCTC Q3 2021 riêng (trước kiểm toán) - 29/10/2021|10:36 BCTC Q3 2021 hợp nhất (trước kiểm toán) - 12/08/2021|16:15 CV16A 2021 Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC soát xét bán niên 2021 - 12/08/2021|14:02 BCTC bán niên 2021 riêng (đã soát xét) - 12/08/2021|14:02 BCTC bán niên 2021 hợp nhất (đã soát xét) - 29/07/2021|14:20 BCTC Q2 2021 riêng (trước kiểm toán) - 29/07/2021|14:20 BCTC Q2 2021 hợp nhất (trước kiểm toán) - 26/04/2021|16:37 BCTC Q1 2021 riêng (trước kiểm toán) - 26/04/2021|16:37 BCTC Q1 2021 hợp nhất (trước kiểm toán)
  - 17/03/2021|09:51 Báo cáo tài chính năm 2020 riêng (đã kiểm toán) - 17/03/2021|09:51 Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất (đã kiểm toán) - 28/01/2021|10:24 BCTC Q4 2020 riêng (trước kiểm toán) - 28/01/2021|10:24 BCTC Q4 2020 hợp nhất (trước kiểm toán) - 26/10/2020|11:55 BCTC Q3 2020 riêng (trước kiểm toán) - 26/10/2020|11:55 BCTC Q3 2020 hợp nhất (trước kiểm toán) - 07/08/2020|14:55 BCTC bán niên 2020 riêng (đã soát xét) - 07/08/2020|14:55 BCTC bán niên 2020 hợp nhất (đã soát xét) - 27/07/2020|15:14 BCTC Q2 2020 riêng (trước kiểm toán) - 27/07/2020|15:14 BCTC Q2 2020 hợp ...
  - 21/03/2020|10:07 BCTC năm 2019 riêng (đã kiểm toán) - 21/03/2020|10:07 BCTC năm 2019 hợp nhất (đã kiểm toán) - 21/01/2020|11:56 BCTC Quý 4 năm 2019 riêng (trước kiểm toán) - 21/01/2020|11:56 BCTC Quý 4 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán) - 28/10/2019|09:25 BCTC quý 3 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán) - 28/10/2019|09:25 BCTC quý 3 năm 2019 riêng (trước kiểm toán) - 03/08/2019|12:30 BCTC bán niên 2019 riêng (đã soát xét) - 03/08/2019|12:30 BCTC bán niên 2019 hợp nhất (đã soát xét) - 25/07/2019|17:20 BCTC quý 2 năm 2019 riêng (trước kiểm toán) - 25/07/2019|17:20 BCTC quý 2 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán) - 24/04/2019|17:42 BCTC quý 1 năm 2019 riêng ...
  - 15/03/2019|16:21 BCTC năm 2018 riêng (đã  kiểm toán) - 15/03/2019|16:21 BCTC năm 2018 hợp nhất (đã kiểm toán) - 25/01/2019|15:48 BCTC quý 4 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - 25/01/2019|15:48 BCTC quý 4 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 riêng (đã soát xét) - 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 hợp nhất (đã soát xét) - 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - ...
  - 02/03/2018 BCTC năm 2017 riêng (đã kiểm toán) - 02/03/2018 BCTC năm 2017 hợp nhất (đã kiểm toán) __________________________________________________________________ - 25/01/2018 BCTC quý 4 năm 2017 công ty mẹ (trước kiểm toán) - 25/01/2018 BCTC quý 4 năm 2017 hợp nhất (trước kiểm toán) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán) - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) - 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017 __________________________________________________________________ - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn - 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ ...