• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Information disclosure

  - 16/07/2024|11:31 Báo cáo quản trị bán niên 2024 - 27/06/2024|15:29 CV 17/2024 Kết luận thanh tra thuế 2022-2023 - 04/04/2024|14:16 CV 10 2024 Giải trình khắc phục lỗ luỹ kế 2023 công văn  433 SGDCK - 21/03/2024|14:46 Nghị quyết HĐQT 03.2024 - 21/03/2024|14:46 Thông báo thay đổi nhân sự - 28/02/2024|11:30 CBTT ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2024 VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02-2024 - 29/01/2024|16:05 Nghị quyết HĐQT 01-2024 - 22/01/2024|14:45 BC tình hình quản trị năm 2023
  - 06/12/2023|09:40 CV 23 2023 CBTT báo cáo cổ đông lớn Trương Thị Lệ - 27/10/2023|15:09 Nghị quyết HĐQT 06/2023 - 16/08/2023|15:20 Nghị quyết HĐQT 05.2023 - 27/07/2023|11:05 Báo cáo quản trị bán niên 2023 - 28/04/2023|09:05 Nghị quyết HĐQT số 04.2023 - 26/04/2023|15:16 CV 11A 2023 Thông báo thay đổi người nội bộ - 21/03/2023|15:45 Nghị quyết HĐQT số 03.2023 - 17/02/2023|16:14 Nghị quyết HĐQT số 02-2023 - 19/01/2023|16:28 CV 04A 2023 Thông báo thay đổi nhân sự người nội bộ: Thành viên Ban kiểm soát Đào Thanh Tuyền - 19/01/2023|10:01 NQ HDQT so 01-2023.pdf - 19/01/2023|10:01 CV 04 2023 ...
  - 03/11/2022|11:16 Nghị quyết HĐQT số 06-2022 - 24/08/2022|14:08 CV 29 2022 CBTT kết luận thanh tra thuế 2020-2021 - 18/08/2022|16:15 Nghị quyết HĐQT số 05-2022 - 18/08/2022|16:15 QĐ 05-2022 Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ - 15/08/2022|16:02 CV 24 2022 CBTT Bổ sung báo cáo quản trị bán niên 2022 - 25/07/2022|16:58 CV 22 2022 Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2022 - 28/04/2022|11:07 CV 860/2022 SGDCK TB chốt danh sách nhận cổ tức 2021 - 26/04/2022|09:09 CV 15-2022 ký HĐ kiểm ...
  - 29/10/2021|10:40 Nghị quyết HĐQT số 06.2021 _________________________________________________________ - 18/08/2021|09:50 CV 1483 2021 SGDCK Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 2021 - 12/08/2021|14:15 Nghị quyết HĐQT số 05-2021 - 12/08/2021|14:15 CV 17A 2020 CBTT Chia cổ tức năm 2020 - 12/08/2021|14:15 CV 17 2021 Thông báo Chốt danh sách nhận cổ tức năm 2020 _________________________________________________________   - 29/07/2021|14:15 CV 15-2021 Báo cáo quản trị bán niên 2021 - 17/05/2021|16:15 CV 12 2021 CBTT Kết luận kiểm tra thuế 2016-2019 - 26/04/2021|16:37 Nghị quyết HDQT số 04-2021 - 03/04/2021|11:32 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Bà ...
  - 28/01/2021|10:29 NQ HĐQT số 01-2021 - 28/01/2021|10:29 BC quản trị năm 2020 - 26/10/2020|11:57 NQ HĐQT số 08-2020 - 14/08/2020|15:00 SGDCK TB ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2019 - 11/08/2020|10:37 TTLKCK TB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 - 07/08/2020|14:59 Nghị quyết HĐQT số 07.2020 - 07/08/2020|14:59 CV 35 2020 TB chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền năm 2019 - 07/08/2020|14:59 CV 35A 2020 CBTT Chia cổ tức bằng tiền năm 2019 _________________________________________________________ - 27/07/2020|15:20 BC quản trị bán niên 2020 - 25/06/2020|15:20 CV 32 2020 CBTT Thay doi ...
  - 30/12/2019|15:01 CV 53 2019 CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 30/12/2019|14:36 CV 52 2019 BC kết quả bán cổ phiếu quỹ - 18/12/2019|09:16 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ - Bà Tôn Thị Hồng Minh - 18/12/2019|09:16 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ - Bà Đoàn Thị Hồng Tươi - 10/12/2019|09:41 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Bà ...
  - 24/12/2018|16:49 CV 34 2018 CBTT quyết định kiểm tra thuế  số 308 - 16/10/2018|16:44 Nghị quyết HĐQT số 06-2018 - 09/08/2018|17:24 Nghị quyết HĐQT số 05/2018 - 23/07/2018|09:52 CV 23 2018 Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2018 - 16/05/2018|11:43 CV 815 2018 Xác nhận ngày chốt cổ đông  chia cổ tức 2017 - 15/05/2018|09:51 CV 18 2018 CBTT Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền năm 2017 - 15/05/2018|09:49 CV 17 2018 CBTT Chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 2019 - 24/04/2018 Nghị ...
  - 05/04/2018 Nghị quyết HĐQT số 03/2018 - 02/03/2018 Nghị quyết HĐQT số 02/2018 __________________________________________________________________ - 25/01/2018 Nghị Nghị quyết HĐQT số 01/2018 - 25/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2017 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán) - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) - 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017 __________________________________________________________________ - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn - 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ __________________________________________________________________ - 18/08/2017 BCTC quý ...
  - Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý IV năm 2009 (Chưa kiểm toán) __________________________________________________________________ - Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2009 - Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 3/2009 __________________________________________________________________ - Biên bản họp HĐQT ngày 19/8/2009 - Bản cân đối kế tóan hợp nhất - Kết quả kinh doanh hợp nhất - Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất - Thuyết minh BCTC hợp nhất - Bản cân đối kế tóan Tân Đại Hưng - Kết quả kinh doanh Tân Đại Hưng - Lưu chuyển tiền tệ Tân Đại Hưng - Thuyết minh BCTC 6 tháng của Tân Đại ...