• Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

 • English
 • Tiếng Việt
 • Công bố thông tin

  - 06/11/2019|13:50 Nghị quyết HĐQT số 07-2019 - 04/11/2019|15:20 Nghị quyết HĐQT số 06-2019 - 28/10/2019|09:20 Nghị quyết HĐQT số 05-2019 - 10/08/2019|08:57 SGDCK TB Chốt danh sách nhận cổ tức 2018 - 08/08/2019|09:58 TTLKCK TB chốt danh sách nhận cổ tức 2018 - 07/08/2019|09:43 CV 32 2019 CBTT Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 10 - 05/08/2019|09:10 CV 31 2019 CBTT Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền năm 2018 - 03/08/2019|12:48 Nghị quyết HĐQT số 04.2019 - 25/07/2019|17:20 BC Tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 - 25/04/2019|14:01 CBTT ...
  - 24/12/2018|16:49 CV 34 2018 CBTT quyết định kiểm tra thuế  số 308 - 16/10/2018|16:44 Nghị quyết HĐQT số 06-2018 - 09/08/2018|17:24 Nghị quyết HĐQT số 05/2018 - 23/07/2018|09:52 CV 23 2018 Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2018 - 16/05/2018|11:43 CV 815 2018 Xác nhận ngày chốt cổ đông  chia cổ tức 2017 - 15/05/2018|09:51 CV 18 2018 CBTT Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền năm 2017 - 15/05/2018|09:49 CV 17 2018 CBTT Chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 2019 - 24/04/2018 Nghị ...
  - 05/04/2018 Nghị quyết HĐQT số 03/2018 - 02/03/2018 Nghị quyết HĐQT số 02/2018 __________________________________________________________________ - 25/01/2018 Nghị Nghị quyết HĐQT số 01/2018 - 25/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2017 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán) - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) - 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017 __________________________________________________________________ - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn - 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ __________________________________________________________________ - 18/08/2017 BCTC quý ...
  - Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý IV năm 2009 (Chưa kiểm toán) __________________________________________________________________ - Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2009 - Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 3/2009 __________________________________________________________________ - Biên bản họp HĐQT ngày 19/8/2009 - Bản cân đối kế tóan hợp nhất - Kết quả kinh doanh hợp nhất - Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất - Thuyết minh BCTC hợp nhất - Bản cân đối kế tóan Tân Đại Hưng - Kết quả kinh doanh Tân Đại Hưng - Lưu chuyển tiền tệ Tân Đại Hưng - Thuyết minh BCTC 6 tháng của Tân Đại ...