• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Investor Relations

  - 22/05/2020|17:01 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - 22/05/2020|17:01 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  - 22/05/2020|17:01 CV 27 2020 CBTT Bien ban nghi quyet DHCD nam 2020 - 22/05/2020|17:01 Biên bản họp BKS ngày 22.05.2020 về việc phân công các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 _________________________________________________________ - 08/05/2020|16:21 Danh mục tài liệu cổ đông - 08/05/2020|16:21 Chương trình nghị sự - 08/05/2020|16:21 Báo cáo HĐQT năm 2019 - 08/05/2020|16:21 Báo cáo BGĐ năm 2019 - 08/05/2020|16:21 Báo cáo BKS năm 2019 - 08/05/2020|16:21 Báo cáo kiểm toán và ...
  - 28/01/2021|10:29 NQ HĐQT số 01-2021 - 28/01/2021|10:29 BC quản trị năm 2020 - 26/10/2020|11:57 NQ HĐQT số 08-2020 - 14/08/2020|15:00 SGDCK TB ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2019 - 11/08/2020|10:37 TTLKCK TB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 - 07/08/2020|14:59 Nghị quyết HĐQT số 07.2020 - 07/08/2020|14:59 CV 35 2020 TB chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền năm 2019 - 07/08/2020|14:59 CV 35A 2020 CBTT Chia cổ tức bằng tiền năm 2019 _________________________________________________________ - 27/07/2020|15:20 BC quản trị bán niên 2020 - 25/06/2020|15:20 CV 32 2020 CBTT Thay doi ...
  - 17/03/2021|09:51 Báo cáo tài chính năm 2020 riêng (đã kiểm toán) - 17/03/2021|09:51 Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất (đã kiểm toán) - 28/01/2021|10:24 BCTC Q4 2020 riêng (trước kiểm toán) - 28/01/2021|10:24 BCTC Q4 2020 hợp nhất (trước kiểm toán) - 26/10/2020|11:55 BCTC Q3 2020 riêng (trước kiểm toán) - 26/10/2020|11:55 BCTC Q3 2020 hợp nhất (trước kiểm toán) - 07/08/2020|14:55 BCTC bán niên 2020 riêng (đã soát xét) - 07/08/2020|14:55 BCTC bán niên 2020 hợp nhất (đã soát xét) - 27/07/2020|15:14 BCTC Q2 2020 riêng (trước kiểm toán) - 27/07/2020|15:14 BCTC Q2 2020 hợp ...
  - 19/03/2019|15:07 Báo cáo thường niên 2018.
  - 26/04/2019|15:06 Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 - 26/04/2019|15:06 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 - 08/04/2019|11:39 CV 16 2019 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 - 01/04/2019|14:30 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2019 - 01/04/2019|14:30 Chương trình ĐHCĐ 2019 - 01/04/2019|14:30 Quy chế biểu quyết - 01/04/2019|14:30 Thẻ biểu quyết - 01/04/2019|14:30 Quy định bầu bổ sung 02 TVHĐQT và 01 TVBKS - 01/04/2019|14:30 Mẫu phiếu bầu bổ sung 02 TVHĐQT và 01 TVBKS - 01/04/2019|14:30 BC của HĐQT - 01/04/2019|14:30 BC của BGĐ - 01/04/2019|14:30 BC của BKS - 01/04/2019|14:30 Chứng thư Kiểm toán ...
  - 30/12/2019|15:01 CV 53 2019 CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 30/12/2019|14:36 CV 52 2019 BC kết quả bán cổ phiếu quỹ - 18/12/2019|09:16 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ - Bà Tôn Thị Hồng Minh - 18/12/2019|09:16 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ - Bà Đoàn Thị Hồng Tươi - 10/12/2019|09:41 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Bà ...
  - 21/03/2020|10:07 BCTC năm 2019 riêng (đã kiểm toán) - 21/03/2020|10:07 BCTC năm 2019 hợp nhất (đã kiểm toán) - 21/01/2020|11:56 BCTC Quý 4 năm 2019 riêng (trước kiểm toán) - 21/01/2020|11:56 BCTC Quý 4 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán) - 28/10/2019|09:25 BCTC quý 3 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán) - 28/10/2019|09:25 BCTC quý 3 năm 2019 riêng (trước kiểm toán) - 03/08/2019|12:30 BCTC bán niên 2019 riêng (đã soát xét) - 03/08/2019|12:30 BCTC bán niên 2019 hợp nhất (đã soát xét) - 25/07/2019|17:20 BCTC quý 2 năm 2019 riêng (trước kiểm toán) - 25/07/2019|17:20 BCTC quý 2 năm 2019 hợp nhất (trước kiểm toán) - 24/04/2019|17:42 BCTC quý 1 năm 2019 riêng ...
  - 24/12/2018|16:49 CV 34 2018 CBTT quyết định kiểm tra thuế  số 308 - 16/10/2018|16:44 Nghị quyết HĐQT số 06-2018 - 09/08/2018|17:24 Nghị quyết HĐQT số 05/2018 - 23/07/2018|09:52 CV 23 2018 Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2018 - 16/05/2018|11:43 CV 815 2018 Xác nhận ngày chốt cổ đông  chia cổ tức 2017 - 15/05/2018|09:51 CV 18 2018 CBTT Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền năm 2017 - 15/05/2018|09:49 CV 17 2018 CBTT Chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 2019 - 24/04/2018 Nghị ...
  - 15/03/2019|16:21 BCTC năm 2018 riêng (đã  kiểm toán) - 15/03/2019|16:21 BCTC năm 2018 hợp nhất (đã kiểm toán) - 25/01/2019|15:48 BCTC quý 4 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - 25/01/2019|15:48 BCTC quý 4 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - 16/10/2018|16:39 BCTC quý 3 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 riêng (đã soát xét) - 09/08/2018|17:18 BCTC bán niên 2018 hợp nhất (đã soát xét) - 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 hợp nhất (trước kiểm toán) - 26/07/2018|11:37 Báo cáo tài chính Q2 năm 2018 riêng (trước kiểm toán) - ...
  - 07/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017 __________________________________________________________________
  Trang 2 trên 3123