• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Investor Relations

  - 24/05/2024|13:45 CV 15 2024 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024-2025 - 26/04/2024|14:51 BCTC Q1 2024 riêng (trước kiểm toán) và giải trình - 26/04/2024|14:51 BCTC Q1 2024 hợp nhất (trước kiểm toán) và giải trình
  - 08/04/2024|15:01 Báo cáo thường niên 2023 - 08/04/2024|15:01 CV 11 2024 CBTT Báo cáo thường niên 2023
  - 26/04/2024|14:41 Biên bản DHCD 2024 - 26/04/2024|14:41 Nghị quyết DHCD 2024 - 26/04/2024|14:41 CV 14 2024 CBTT biên bản nghị quyết DHCD 2024 - 04/04/2024|14:05 Danh mục tài liệu ĐHCĐ 2024 - 04/04/2024|14:05 Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2024 - 04/04/2024|14:05 Báo cáo BGĐ 2023 - 04/04/2024|14:05 Báo cáo HĐQT 2023 - 04/04/2024|14:05 Báo cáo BKS 2023 - 04/04/2024|14:05 BCTC năm 2023 hợp nhất (đã kiểm toán) - 04/04/2024|14:05 Tờ trình 01: V/v Chia cổ tức năm 2023 (dự thảo) - 04/04/2024|14:05 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và chọn công ty kiểm toán năm ...
  - 16/07/2024|11:31 Báo cáo quản trị bán niên 2024 - 27/06/2024|15:29 CV 17/2024 Kết luận thanh tra thuế 2022-2023 - 04/04/2024|14:16 CV 10 2024 Giải trình khắc phục lỗ luỹ kế 2023 công văn  433 SGDCK - 21/03/2024|14:46 Nghị quyết HĐQT 03.2024 - 21/03/2024|14:46 Thông báo thay đổi nhân sự - 28/02/2024|11:30 CBTT ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2024 VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02-2024 - 29/01/2024|16:05 Nghị quyết HĐQT 01-2024 - 22/01/2024|14:45 BC tình hình quản trị năm 2023
  - 21/03/2024|14:42 BCTC năm 2023 riêng (đã kiểm toán) và giải trình - 21/03/2024|14:42 BCTC năm 2023 hợp nhất (đã kiểm toán) và giải trình - 29/01/2024|16:05 BCTC Q4 2023 riêng (trước kiểm toán) và giải trình - 29/01/2024|16:05 BCTC Q4 2023 hợp nhất (trước kiểm toán) và giải trình - 27/10/2023|15:05 BCTC Q3 2023 riêng (trước kiểm toán) và giải trình - 27/10/2023|15:05 BCTC Q3 2023 hợp nhất (trước kiểm toán) và giải trình - 16/08/2023|15:20 BCTC bán niên 2023 riêng (đã soát xét) - 16/08/2023|15:20 BCTC bán niên 2023 hợp nhất (đã soát ...
  - 03/04/2023|10:31 Báo cáo thường niên 2022 - 03/04/2023|10:31 CV 10 2023 CBTT Báo cáo thường niên 2022
  - 26/04/2023|15:14 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tài liệu ĐHCĐ 2023 - 28/03/2023|15:03 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo BGĐ năm 2022 & Kế hoạch mục tiêu năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo HĐQT năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo BKS năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Tờ trình 01: V/v Thông qua không chia cổ tức năm 2022 - 28/03/2023|15:03 Tờ trình 02: V/v Thù lao ...
  - 06/12/2023|09:40 CV 23 2023 CBTT báo cáo cổ đông lớn Trương Thị Lệ - 27/10/2023|15:09 Nghị quyết HĐQT 06/2023 - 16/08/2023|15:20 Nghị quyết HĐQT 05.2023 - 27/07/2023|11:05 Báo cáo quản trị bán niên 2023 - 28/04/2023|09:05 Nghị quyết HĐQT số 04.2023 - 26/04/2023|15:16 CV 11A 2023 Thông báo thay đổi người nội bộ - 21/03/2023|15:45 Nghị quyết HĐQT số 03.2023 - 17/02/2023|16:14 Nghị quyết HĐQT số 02-2023 - 19/01/2023|16:28 CV 04A 2023 Thông báo thay đổi nhân sự người nội bộ: Thành viên Ban kiểm soát Đào Thanh Tuyền - 19/01/2023|10:01 NQ HDQT so 01-2023.pdf - 19/01/2023|10:01 CV 04 2023 ...
  - 21/03/2023|05:40 BCTC năm 2022 riêng (đã kiểm toán) - 21/03/2023|05:40 BCTC năm 2022 hợp nhất (đã kiểm toán) - 21/03/2023|05:40 Giải trình chênh lệch KQKD BCTC năm 2022 riêng - 19/01/2023|09:55 Báo cáo tài chính quý 4 2022 riêng (trước kiểm toán) - 19/01/2023|09:55 Báo cáo tài chính quý 4 2022 hợp nhất (trước kiểm toán) - 28/10/2022|14:05 BCTC riêng quý 3 năm 2022 và giải trình - 28/10/2022|14:05 BCTC hợp nhất quý 3 năm 2022 và giải trình - 19/08/2022|15:05 BCTC riêng bán niên 2022 (đã soát xét) - 19/08/2022|15:05 BCTC hợp nhất bán niên ...
  - 29/03/2022|14:09 Báo cáo thường niên 2021
  Trang 1 trên 41234