• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Investor Relations

  - 28/04/2023|09:10 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 riêng (trước kiểm toán) và giải trình - 28/04/2023|09:10 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 hợp nhất (trước kiểm toán) và giải trình
  - 03/04/2023|10:31 Báo cáo thường niên 2022 - 03/04/2023|10:31 CV 10 2023 CBTT Báo cáo thường niên 2022
  - 26/04/2023|15:14 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tài liệu ĐHCĐ 2023 - 28/03/2023|15:03 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo BGĐ năm 2022 & Kế hoạch mục tiêu năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo HĐQT năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo BKS năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Tờ trình 01: V/v Thông qua không chia cổ tức năm 2022 - 28/03/2023|15:03 Tờ trình 02: V/v Thù lao ...
  - 28/04/2023|09:05 Nghị quyết HĐQT số 04.2023 - 26/04/2023|15:16 CV 11A 2023 Thông báo thay đổi người nội bộ - 21/03/2023|15:45 Nghị quyết HĐQT số 03.2023 - 17/02/2023|16:14 Nghị quyết HĐQT số 02-2023 - 19/01/2023|16:28 CV 04A 2023 Thông báo thay đổi nhân sự người nội bộ: Thành viên Ban kiểm soát Đào Thanh Tuyền - 19/01/2023|10:01 NQ HDQT so 01-2023.pdf - 19/01/2023|10:01 CV 04 2023 CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Đào Thanh Tuyền - 16/01/2023|16:47 Báo cáo quản trị năm 2022
  - 21/03/2023|05:40 BCTC năm 2022 riêng (đã kiểm toán) - 21/03/2023|05:40 BCTC năm 2022 hợp nhất (đã kiểm toán) - 21/03/2023|05:40 Giải trình chênh lệch KQKD BCTC năm 2022 riêng - 19/01/2023|09:55 Báo cáo tài chính quý 4 2022 riêng (trước kiểm toán) - 19/01/2023|09:55 Báo cáo tài chính quý 4 2022 hợp nhất (trước kiểm toán) - 28/10/2022|14:05 BCTC riêng quý 3 năm 2022 và giải trình - 28/10/2022|14:05 BCTC hợp nhất quý 3 năm 2022 và giải trình - 19/08/2022|15:05 BCTC riêng bán niên 2022 (đã soát xét) - 19/08/2022|15:05 BCTC hợp nhất bán niên ...
  - 29/03/2022|14:09 Báo cáo thường niên 2021
  - 15/04/2022|14:31 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - 15/04/2022|14:31 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tài liệu ĐHCĐ 2022 - 24/03/2022|09:56 Danh mục tài liệu cổ đông - 24/03/2022|09:56 Chương trình nghị sự - 24/03/2022|09:56 Báo cáo BGĐ năm 2021 & Kế hoạch mục tiêu năm 2022 - 24/03/2022|09:56 Báo cáo HĐQT năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022 - 24/03/2022|09:56 Báo cáo kiểm toán và BCTC Hợp nhất năm 2021 - 24/03/2022|09:56 Báo cáo BKS năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022 - 24/03/2022|09:56 Tờ ...
  - 03/11/2022|11:16 Nghị quyết HĐQT số 06-2022 - 24/08/2022|14:08 CV 29 2022 CBTT kết luận thanh tra thuế 2020-2021 - 18/08/2022|16:15 Nghị quyết HĐQT số 05-2022 - 18/08/2022|16:15 QĐ 05-2022 Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ - 15/08/2022|16:02 CV 24 2022 CBTT Bổ sung báo cáo quản trị bán niên 2022 - 25/07/2022|16:58 CV 22 2022 Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2022 - 28/04/2022|11:07 CV 860/2022 SGDCK TB chốt danh sách nhận cổ tức 2021 - 26/04/2022|09:09 CV 15-2022 ký HĐ kiểm ...
  - 23/03/2022|11:35 BCTC năm 2021 riêng (đã kiểm toán) - 23/03/2022|11:35 BCTC năm 2021 hợp nhất (đã kiểm toán) - 23/03/2022|11:35 CV 05 2022 Giải trình chênh lệch BCTC năm 2021 - 27/01/2022|14:56 BCTC Q4 2021 riêng (trước kiểm toán) - 27/01/2022|14:56 BCTC Q4 2021 hợp nhất (trước kiểm toán) - 29/10/2021|10:36 BCTC Q3 2021 riêng (trước kiểm toán) - 29/10/2021|10:36 BCTC Q3 2021 hợp nhất (trước kiểm toán) - 12/08/2021|16:15 CV16A 2021 Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC soát xét bán niên 2021 - 12/08/2021|14:02 BCTC bán niên 2021 riêng (đã soát ...
  - 02/04/2021|16:09 Báo cáo thường niên 2020
  Trang 1 trên 3123