• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Annual report

  - 08/04/2024|15:01 Báo cáo thường niên 2023 - 08/04/2024|15:01 CV 11 2024 CBTT Báo cáo thường niên 2023
  - 03/04/2023|10:31 Báo cáo thường niên 2022 - 03/04/2023|10:31 CV 10 2023 CBTT Báo cáo thường niên 2022
  - 29/03/2022|14:09 Báo cáo thường niên 2021
  - 02/04/2021|16:09 Báo cáo thường niên 2020
  - 04/04/2020|09:56 Báo cáo thường niên 2019
  - 19/03/2019|15:07 Báo cáo thường niên 2018.
  - 07/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017 __________________________________________________________________
  - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán) - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) - 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017 __________________________________________________________________ - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn - 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ __________________________________________________________________ - 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (đã soát xét) - 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 hợp nhất (đã soát xét) - 18/08/2017 Nghị quyết HĐQT số 05/2017 - 29/07/2017 CV 25/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 ...