• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders' meeting

  - 26/04/2024|14:41 Biên bản DHCD 2024 - 26/04/2024|14:41 Nghị quyết DHCD 2024 - 26/04/2024|14:41 CV 14 2024 CBTT biên bản nghị quyết DHCD 2024 - 04/04/2024|14:05 Danh mục tài liệu ĐHCĐ 2024 - 04/04/2024|14:05 Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2024 - 04/04/2024|14:05 Báo cáo BGĐ 2023 - 04/04/2024|14:05 Báo cáo HĐQT 2023 - 04/04/2024|14:05 Báo cáo BKS 2023 - 04/04/2024|14:05 BCTC năm 2023 hợp nhất (đã kiểm toán) - 04/04/2024|14:05 Tờ trình 01: V/v Chia cổ tức năm 2023 (dự thảo) - 04/04/2024|14:05 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và chọn công ty kiểm toán năm ...
  - 26/04/2023|15:14 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tài liệu ĐHCĐ 2023 - 28/03/2023|15:03 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo BGĐ năm 2022 & Kế hoạch mục tiêu năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo HĐQT năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Báo cáo BKS năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023 - 28/03/2023|15:03 Tờ trình 01: V/v Thông qua không chia cổ tức năm 2022 - 28/03/2023|15:03 Tờ trình 02: V/v Thù lao ...
  - 15/04/2022|14:31 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - 15/04/2022|14:31 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tài liệu ĐHCĐ 2022 - 24/03/2022|09:56 Danh mục tài liệu cổ đông - 24/03/2022|09:56 Chương trình nghị sự - 24/03/2022|09:56 Báo cáo BGĐ năm 2021 & Kế hoạch mục tiêu năm 2022 - 24/03/2022|09:56 Báo cáo HĐQT năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022 - 24/03/2022|09:56 Báo cáo kiểm toán và BCTC Hợp nhất năm 2021 - 24/03/2022|09:56 Báo cáo BKS năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022 - 24/03/2022|09:56 Tờ ...
  - 26/04/2021|14:52 Biên bản ĐHCĐ năm 2021 - 26/04/2021|14:52 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 - 06/04/2021|14:27 Danh mục tài liệu cổ đông - 06/04/2021|14:27 Chương trình nghị sự - 06/04/2021|14:27 Báo cáo HĐQT năm 2020 & Phương hướng hoạt động năm 2021 - 06/04/2021|14:27 Báo cáo BGĐ năm 2020 & Kế hoạch mục tiêu năm 2021 - 06/04/2021|14:27 Báo cáo BKS năm 2020 & Phương hướng hoạt động năm 2021 - 06/04/2021|14:27 Tờ trình 01:  V/v Chia cổ tức năm 2020 - 06/04/2021|14:27 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm ...
  - 22/05/2020|17:01 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - 22/05/2020|17:01 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  - 22/05/2020|17:01 CV 27 2020 CBTT Bien ban nghi quyet DHCD nam 2020 - 22/05/2020|17:01 Biên bản họp BKS ngày 22.05.2020 về việc phân công các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 _________________________________________________________ - 08/05/2020|16:21 Danh mục tài liệu cổ đông - 08/05/2020|16:21 Chương trình nghị sự - 08/05/2020|16:21 Báo cáo HĐQT năm 2019 - 08/05/2020|16:21 Báo cáo BGĐ năm 2019 - 08/05/2020|16:21 Báo cáo BKS năm 2019 - 08/05/2020|16:21 Báo cáo kiểm toán và ...
  - 26/04/2019|15:06 Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 - 26/04/2019|15:06 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 - 08/04/2019|11:39 CV 16 2019 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 - 01/04/2019|14:30 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2019 - 01/04/2019|14:30 Chương trình ĐHCĐ 2019 - 01/04/2019|14:30 Quy chế biểu quyết - 01/04/2019|14:30 Thẻ biểu quyết - 01/04/2019|14:30 Quy định bầu bổ sung 02 TVHĐQT và 01 TVBKS - 01/04/2019|14:30 Mẫu phiếu bầu bổ sung 02 TVHĐQT và 01 TVBKS - 01/04/2019|14:30 BC của HĐQT - 01/04/2019|14:30 BC của BGĐ - 01/04/2019|14:30 BC của BKS - 01/04/2019|14:30 Chứng thư Kiểm toán ...
  - 07/05/2018 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - 07/05/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - 16/04/2018 CV 13 2018 CBTT Chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - 06/04/2018 Danh mục Tài liệu ĐHCĐ 2018 - 06/04/2018 Chương trình ĐHCĐ 2018 - 06/04/2018 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ 2018 - 06/04/2018 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ 2018 - 06/04/2018 Mẫu thẻ biểu quyết 2018 - 06/04/2018 Quy chế biểu quyết Bầu bổ sung 01 phó CT HĐQT - 06/04/2018 Mẫu phiếu bầu bổ ...
  - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán) - 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán) - 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017 __________________________________________________________________ - 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn - 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ __________________________________________________________________ - 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (đã soát xét) - 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 hợp nhất (đã soát xét) - 18/08/2017 Nghị quyết HĐQT số 05/2017 - 29/07/2017 CV 25/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 ...