• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Information disclosure 2020

  – 28/01/2021|10:29 NQ HĐQT số 01-2021

  – 28/01/2021|10:29 BC quản trị năm 2020

  – 26/10/2020|11:57 NQ HĐQT số 08-2020

  – 14/08/2020|15:00 SGDCK TB ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2019

  – 11/08/2020|10:37 TTLKCK TB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019

  – 07/08/2020|14:59 Nghị quyết HĐQT số 07.2020

  – 07/08/2020|14:59 CV 35 2020 TB chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền năm 2019

  – 07/08/2020|14:59 CV 35A 2020 CBTT Chia cổ tức bằng tiền năm 2019

  _________________________________________________________

  – 27/07/2020|15:20 BC quản trị bán niên 2020

  – 25/06/2020|15:20 CV 32 2020 CBTT Thay doi GPKD

  – 25/06/2020|15:20 Giấy phép kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 22 tháng 06 năm 2020

  _________________________________________________________

  – 22/05/2020|17:18 Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng thông quan ngày 22.05.2020

  – 22/05/2020|17:18 CV 28 2020 CBTT Dieu le ngay 22-05-2020

  – 22/05/2020|17:18 Quy chế nội bộ về quan trị công ty thông qua ngày 22.05.2020

  – 22/05/2020|17:18 CV 29 2020 CBTT Quy che noi bo quan tri ngay 22-05-2020

  – 22/05/2020|17:18 Nghị quyết HĐQT số 06.2020

  _________________________________________________________

  – 24/04/2020|11:53 CV 22 2020 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán 2020-2021

  – 04/04/2020|09:53 CV 19 2020 CBTT Báo cáo thường niên 2019

  – 01/04/2020|15:30 NQ HĐQT số 04-2020 ngày 01/04/2020

  – 21/03/2020|10:12 NQ HĐQT số 03.2020 ngày 20.03.2020

  – 21/02/2020|14:01 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2020

  – 15/01/2020|09:59 Nghị quyết HĐQT số 01-2020

  – 15/01/2020|09:59 BC quản trị năm 2019

  – 13/01/2020|14:39 CV 2020 196 UBCK Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC nam 2020