• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Information disclosure 2022

  – 03/11/2022|11:16 Nghị quyết HĐQT số 06-2022

  – 24/08/2022|14:08 CV 29 2022 CBTT kết luận thanh tra thuế 2020-2021

  – 18/08/2022|16:15 Nghị quyết HĐQT số 05-2022

  – 18/08/2022|16:15 QĐ 05-2022 Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

  – 15/08/2022|16:02 CV 24 2022 CBTT Bổ sung báo cáo quản trị bán niên 2022

  – 25/07/2022|16:58 CV 22 2022 Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2022

  – 28/04/2022|11:07 CV 860/2022 SGDCK TB chốt danh sách nhận cổ tức 2021

  – 26/04/2022|09:09 CV 15-2022 ký HĐ kiểm toán 2022-2023

  – 25/04/2022|09:07 CV 692/2022 TTLKCK TB chốt danh sách chia cổ tức 2021

  – 19/04/2022|14:16 CV 13A 2022 CBTT Chia cổ tức năm 2021

  – 19/04/2022|14:16 CV 13 2022 TB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

  – 19/04/2022|14:16 Nghị quyết HĐQT số 04.2022 ngày 19/04/2022

  – 15/04/2022|15:54 Điều lệ (sửa đổi) hiệu lực từ ngày 15/04/2022

  – 15/04/2022|15:54 Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi) hiệu lực từ ngày 15/04/2022

  – 15/04/2022|15:54 Quy chế hoạt động HĐQT (ban hành) hiệu lực từ ngày 15/04/2022

  – 15/04/2022|15:54 Quy chế hoạt động BKS (ban hành) hiệu lực từ ngày 15/04/2022

  – 29/03/2022|14:05 CV 08 2022 CBTT Báo cáo thường niên 2021

  – 24/03/2022|11:56 CV 07 2022 CBTT Đường link tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  – 23/03/2022|11:42 Nghị quyết HĐQT số 03.2022

  – 17/02/2022|09:38 Nghị quyết HĐQT số 02.2022

  – 20/01/2022|11:40 Nghị quyết HĐQT số 01.2022

  – 20/01/2022|11:40 CV 01.2022 Báo cáo quản trị năm 2021