• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Đại hội cổ đông 2018

  – 07/05/2018 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  – 07/05/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  – 16/04/2018 CV 13 2018 CBTT Chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  – 06/04/2018 Danh mục Tài liệu ĐHCĐ 2018

  – 06/04/2018 Chương trình ĐHCĐ 2018

  – 06/04/2018 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ 2018

  – 06/04/2018 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ 2018

  – 06/04/2018 Mẫu thẻ biểu quyết 2018

  – 06/04/2018 Quy chế biểu quyết Bầu bổ sung 01 phó CT HĐQT

  – 06/04/2018 Mẫu phiếu bầu bổ sung 01 phó CT HĐQT

  – 06/04/2018 Báo cáo của HĐQT

  – 06/04/2018 Báo cáo của Ban Giám đốc

  – 06/04/2018 Báo cáo của Ban Kiểm soát

  – 06/04/2018 Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

  – 06/04/2018 Tờ trình 01 Thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 phó CT HĐQT

  – 06/04/2018 Tờ  trình 02 Chia cổ tức năm 2017

  – 06/04/2018 Tờ trình 03 Thù lao HĐQT, BKS 2018 và chọn đơn vị kiểm toán 2018

  – 06/04/2018 Tờ trình 04 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

  – 06/04/2018 Mẫu thư mời ĐHCĐ 2018

  – 06/04/2018 CV 11/2018 CBTT Xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2018

  – 06/04/2018 CV 12/2018 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

  – 09/03/2018 CV 285 Xác nhận ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ 2018

  – 02/03/2018 CV 07 2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  __________________________________________________________________