• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders’ meeting 2023

  – 26/04/2023|15:14 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Tài liệu ĐHCĐ 2023

  – 28/03/2023|15:03 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2023

  – 28/03/2023|15:03 Chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2023

  – 28/03/2023|15:03 Báo cáo BGĐ năm 2022 & Kế hoạch mục tiêu năm 2023

  – 28/03/2023|15:03 Báo cáo HĐQT năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023

  – 28/03/2023|15:03 Báo cáo BKS năm 2022 & Phương hướng hoạt động năm 2023

  – 28/03/2023|15:03 Tờ trình 01: V/v Thông qua không chia cổ tức năm 2022

  – 28/03/2023|15:03 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2023

  – 28/03/2023|15:03 Tờ trình 03: V/v Bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024), giới thiệu ứng cử BKS viên mới

  – 28/03/2023|15:03 Qui chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2023

  – 28/03/2023|15:03 Qui định về Biểu quyết Bầu cử bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024)

  – 28/03/2023|15:03 Phiếu bầu cử bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024)

  – 28/03/2023|15:03 SYLL Ứng viên BKS (Nguyễn Khánh Luân)

  – 28/03/2023|15:10 CV 09 2023 CBTT Đường link tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023

  – 28/03/2023|15:10 Mẫu thư mời ĐHCĐ thường niên năm 2023

  _________________________________________________________

  – 24/02/2023|09:14 SGDCK TB ngày chốt danh sách ĐHCĐ năm 2023

  – 21/02/2023|11:05 TTLKCK TB ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2023

  – 17/02/2023|16:14 CV 05 2023 TB Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2023

  – 17/02/2023|16:14 CV 05A 2023 CBTT Ngày chốt danh sách  cổ đông tham dự ĐHCĐ 2023