• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Information disclosure 2019

  – 30/12/2019|15:01 CV 53 2019 CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  – 30/12/2019|14:36 CV 52 2019 BC kết quả bán cổ phiếu quỹ

  – 18/12/2019|09:16 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ – Bà Tôn Thị Hồng Minh

  – 18/12/2019|09:16 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ – Bà Đoàn Thị Hồng Tươi

  – 10/12/2019|09:41 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Bà Nguyễn Thị Thanh Loan)

  – 06/12/2019|11:26 CBTT BC kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Ông Phạm Văn Mẹo)

  – 02/12/2019|09:16 CBTT Đăng ký mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (bà Nguyễn Thị Thanh Loan)

  – 21/11/2019|10:19 CV 2019 6984 UBCK Chap thuan ban co phieu quy

  – 21/11/2019|09:35 CV 48-2019 CBTT Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

  – 21/11/2019|09:35 CBTT Đăng ký mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Bà Tôn Thị Hồng Minh)

  – 20/11/2019|09:27 CBTT Đăng ký mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Bà Đoàn Thị Hồng Tươi)

  – 20/11/2019|09:27 CBTT Đăng ký mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (Ông Phạm Văn Mẹo)

  – 06/11/2019|13:50 Nghị quyết HĐQT số 07-2019

  – 04/11/2019|15:20 Nghị quyết HĐQT số 06-2019

  – 28/10/2019|09:20 Nghị quyết HĐQT số 05-2019

  – 10/08/2019|08:57 SGDCK TB Chốt danh sách nhận cổ tức 2018

  – 08/08/2019|09:58 TTLKCK TB chốt danh sách nhận cổ tức 2018

  – 07/08/2019|09:43 CV 32 2019 CBTT Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 10

  – 05/08/2019|09:10 CV 31 2019 CBTT Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền năm 2018

  – 03/08/2019|12:48 Nghị quyết HĐQT số 04.2019

  – 25/07/2019|17:20 BC Tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019

  – 25/04/2019|14:01 CBTT Từ nhiệm thành viên BKS Nguyễn Thanh Dũng

  – 24/04/2019|17:42 Nghị quyết HĐQT số 03/2019

  – 16/03/2019|10:12 CV 14 2019 CBTT Thay đổi nhân sự quản lý chủ chốt (Tổng giám đốc).

  – 16/03/2019|10:12 Nghị quyết HĐQT số 02-2019

  – 25/01/2019|16:02 Nghị quyết HĐQT số 01.2019

  – 25/01/2019|16:02 BC tình hình quản trị năm 2018

  – 25/01/2019|16:02 CV 06 2019 CBTT Thay đổi nhân sự quản lý chủ chốt Tổng giám đốc