• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Other documents

  – 03/02/2018 CV 05 2018 CBTT chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  – Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý IV năm 2009 (Chưa kiểm toán)

  __________________________________________________________________

  – Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2009

  – Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 3/2009

  __________________________________________________________________

  – Biên bản họp HĐQT ngày 19/8/2009

  – Bản cân đối kế tóan hợp nhất

  – Kết quả kinh doanh hợp nhất

  – Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

  – Thuyết minh BCTC hợp nhất

  – Bản cân đối kế tóan Tân Đại Hưng

  – Kết quả kinh doanh Tân Đại Hưng

  – Lưu chuyển tiền tệ Tân Đại Hưng

  – Thuyết minh BCTC 6 tháng của Tân Đại Hưng

  __________________________________________________________________

  – Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 1 năm 2009

  __________________________________________________________________

  – Báo cáo kiểm toán của A&C

  – Báo cáo của BGĐ

  – Bảng cân đối kế toán

  – Kết quả sản xuất kinh doanh

  – Lưu chuyển tiền tệ

  – Kết quả sản xuất kinh doanh

  – Bảng thuyết minh BCTC hợp nhất

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 25/03/2009

  __________________________________________________________________

  – BB họp HĐQT 23/03/2009

  – Tờ trình sử dụng vốn thặng dư để bù lỗ 2008

  – Tờ trình mua 5.000.000 cổ phiếu quỹ

  – BB họp HĐQT 18/03/2009

  – List tài liệu cổ đông

  – Chương trình nghị sự

  – Báo cáo thường niên

  – Báo cáo của BKS

  – Tờ trình V/v chuyển ĐTCK từ ngắn hạn thành dài hạn

  – Tờ trình V/v chế độ khấu hao đặc biệt của Cty TNHH TDH năm 2009

  – Tờ trình V/v chọn Cty kiểm toán soát xét BC hàng quý

  – Quy định về biểu quyết

  – Mẫu biểu quyết

  __________________________________________________________________

  – Thông báo của Sở giao dịch CK Tp.HCM V/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

  – Thư mời và Ủy quyền tham dự Đại hội Đồng CĐ thường niên năm 2009

  – Danh sách Cổ đông (đã lưu ký) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

  – Danh sách Cổ đông (chưa lưu ký) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

  __________________________________________________________________

  – Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/9/2008

  – Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/9/2008

  __________________________________________________________________

  – Danh sách tài liệu cổ đông

  – Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 10/9/2008

  – Báo cáo 6 tháng 2008 của HĐQ-BGĐ

  – Báo cáo tài chính 6 tháng 2008

  – Báo cáo sơ kết 6 tháng 2008 của BKS

  – Tờ trình bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II

  – Tờ trình cắt lỗ ĐTCK

  – Chi tiết CP và trái phiếu

  – Tờ trình các hạng mục đầu tư khác

  – Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu KH 2008

  – Tờ trình hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng CPUĐ

  – Quy định biểu quyết bầu cử

  – Tờ trình niêm yết thêm cổ phiếu

  – Mẫu phiếu bầu

  __________________________________________________________________

  – Quy chế quản trị Cty

  – Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2008

  – Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội

  __________________________________________________________________

      THÔNG BÁO KHẨN CẤP

  Về : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2007, chia cổ phiếu thưởng và tham dự Đại hội Cổ đông bất thường.

    Kính gửi:       Qúy Cổ Đông 

  Ngày 11/08/2008, Sở GDCK TPHCM đã ra văn bản số 583/TB-SGDHCM

  – Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về ngày đăng ký cuối cùng (13/8/08)

  – Thông báo đến Cổ đông về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức, cổ phiếu thưởng và tham dự Đại hội Cổ đông bất thường(9/8/08)

  – Nghị Quyết HĐQT ngày 02/08/2008 (9/8/08)

  – Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt 6 tháng đầu năm 2008 (8/8/08)

  ______________________________________________________________________

  * Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2008

  * Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008

  _______________________________________________________________________

  THÔNG BÁO

  Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng

  Xin trân trọng thông báo đến qúy cổ đông:

  1.      Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007

  ·         Sản lượng tiêu thụ: 8.677 tấn, tăng 23,80 % so với năm 2006.

  ·         Doanh thu: 288,8 tỷ đồng, tăng 31,12 % so với năm 2006.

  ·         Lợi nhuận trước thuế: 26,98 tỷ đồng, tăng 483,8% so với năm 2006.

  ______________________________________________________________________

  THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CTCP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

  TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

  Căn cứ vào Giấy Chứng nhận đăng ký niêm yết số 149/QĐ-SGDCK ngày 20/11/2007 do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cấp, Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trân trọng công bố việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM như sau:

  · Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.

  · Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.

  _______________________________________________________________________

  THÔNG BÁOI.

  NGÀY CHÍNH THỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

  1. Ngày 20/11/2007, Sở Giáo dịch Chứng Khóan TPHCM ra văn bản quyết định số: 149/QĐSGDCK chấp thuận đăng ký niêm yết 10.400.000 cổ phiếu Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng tại Sở GDCK Thành phố HCM.

  2. Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng sẽ tổ chức lễ nhận quyết định và niêm yết chính thức cổ phiếu vào ngày ngày 28 tháng 11 năm 2007 tại Sở GDCK TPHCM.

  ___________________________________________________________________________

  THÔNG BÁO

  V/v: Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Đăng Ký Lưu Ký Chứng Khoán Tập Trung.

  -Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng số 06/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/8/2007.

  – Để hòan chỉnh hồ sơ niêm yết cổ phiếu theo qui định của Sở Giao Dịch Chứng Khóan TP.HCM.

  Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

  ___________________________________________________________________________

  THÔNG BÁO

  V/v: Chuyển Đổi Mệnh Giá Và Cấp Lại Sổ Cổ Đông.

  Kính gửi:  Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng·

  Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 001/BB/ĐHĐCĐ/2007 ngày 11/08/2007 về việc chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu.

  _________________________________________________________________________

  Other news