• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders’ meeting 2019

  – 26/04/2019|15:06 Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019

  – 26/04/2019|15:06 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

  – 08/04/2019|11:39 CV 16 2019 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

  – 01/04/2019|14:30 Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2019
  – 01/04/2019|14:30 Chương trình ĐHCĐ 2019

  – 01/04/2019|14:30 Quy chế biểu quyết

  – 01/04/2019|14:30 Thẻ biểu quyết

  – 01/04/2019|14:30 Quy định bầu bổ sung 02 TVHĐQT và 01 TVBKS

  – 01/04/2019|14:30 Mẫu phiếu bầu bổ sung 02 TVHĐQT và 01 TVBKS

  – 01/04/2019|14:30 BC của HĐQT

  – 01/04/2019|14:30 BC của BGĐ

  – 01/04/2019|14:30 BC của BKS

  – 01/04/2019|14:30 Chứng thư Kiểm toán và BCTC hợp nhất 2018

  – 01/04/2019|14:30 Tờ trình 01 V/v: Bổ nhiệm TGĐ

  – 01/04/2019|14:30 Tờ trình 02 Thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 02 TV HĐQT

  – 01/04/2019|14:30 Tờ trình 03 Chia cổ tức năm 2018

  – 01/04/2019|14:30 Tờ trình 04 Thù lao HĐQT – BKS và chọn Cty kiểm toán 2019

  – 25/04/2019|14:30 Tờ trình 05 Bầu bổ sung 01 TV BKS

  – 01/04/2019|14:30 CV 15/2019 CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019

  – 12/02/2019|09:35 TTLKCK Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019

  – 11/02/2019|15:06 SGDCK Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

  – 28/01/2019|16:01 CV 07-2019 CBTT Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  – 25/01/2019|16:15 CV 04 2019 CBTT Ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 01.2019