• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders’ meeting 2020

  – 22/05/2020|17:01 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  – 22/05/2020|17:01 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 

  – 22/05/2020|17:01 CV 27 2020 CBTT Bien ban nghi quyet DHCD nam 2020

  – 22/05/2020|17:01 Biên bản họp BKS ngày 22.05.2020 về việc phân công các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

  _________________________________________________________

  – 08/05/2020|16:21 Danh mục tài liệu cổ đông

  – 08/05/2020|16:21 Chương trình nghị sự

  – 08/05/2020|16:21 Báo cáo HĐQT năm 2019

  – 08/05/2020|16:21 Báo cáo BGĐ năm 2019

  – 08/05/2020|16:21 Báo cáo BKS năm 2019

  – 08/05/2020|16:21 Báo cáo kiểm toán và BCTC Hợp nhất năm 2019

  – 08/05/2020|16:21 Tờ trình 01:  V/v Chia cổ tức năm 2019

  – 08/05/2020|16:21 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2020

  – 08/05/2020|16:21 Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ Công ty

  – 08/05/2020|16:21 Tờ trình 04: V/v Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

  – 08/05/2020|16:21 Qui chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2020

  – 08/05/2020|16:21 Tờ trình 05: V/v Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm so với điều lệ.

  – 08/05/2020|16:25 Báo cáo Tổng kết SXKD giai đoạn 2016-2019 và Chiến lược SXKD giai đoạn 2020-2024

  – 08/05/2020|16:25 Báo cáo Tổng kết của HĐQT giai đoạn 2016-2019

  – 08/05/2020|16:25 Báo cáo Tổng kết của BKS giai đoạn 2016-2019

  – 08/05/2020|16:25 Tờ trình 06: V/v đề nghị cơ cấu và giới thiệu danh sách Ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020 – 2024)

  – 08/05/2020|16:25 Qui định về Biểu quyết Bầu cử HĐQT và BKS

  – 08/05/2020|16:25 Thẻ biểu quyết

  – 08/05/2020|16:25 Phiếu bầu cử HĐQT

  – 08/05/2020|16:25 Phiếu bầu cử Ban kiểm soát

  – 08/05/2020|16:25 Tờ trình 07 :V/v Thay đổi người đại diện pháp luật, Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật

  – 08/05/2020|16:25 Mẫu thư mời ĐHCĐ 2020

  – 08/05/2020|16:25 CV 24 2020 CBTT Nghị quyết HĐQT số 05.2020 về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  – 08/05/2020|16:25 CV 25 2020 CBTT Đường link Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  _________________________________________________________

  – 08/05/2020|11:20 CV 23 2020 CBTT Công văn 3141 chấp thuận gia hạn DHCĐ 2020

  – 08/04/2020|13:59 CV 20 2020 CBTT Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông 2020 gởi Sở KHĐT Tp.HCM

  – 29/02/2020|09:55 SGDCK Thông báo ngày chốt danh sách Đại hội cổ đông 2020

  – 26/02/2020|14:20 Thông báo ngày chốt danh sách Đại hội cổ đông 2020

  – 21/02/2020|14:01 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 2020