• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders’ meeting 2021

  – 26/04/2021|14:52 Biên bản ĐHCĐ năm 2021

  – 26/04/2021|14:52 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021

  – 06/04/2021|14:27 Danh mục tài liệu cổ đông

  – 06/04/2021|14:27 Chương trình nghị sự

  – 06/04/2021|14:27 Báo cáo HĐQT năm 2020 & Phương hướng hoạt động năm 2021

  – 06/04/2021|14:27 Báo cáo BGĐ năm 2020 & Kế hoạch mục tiêu năm 2021

  – 06/04/2021|14:27 Báo cáo BKS năm 2020 & Phương hướng hoạt động năm 2021

  – 06/04/2021|14:27 Tờ trình 01:  V/v Chia cổ tức năm 2020

  – 06/04/2021|14:27 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn công ty kiểm toán năm 2021

  – 06/04/2021|14:27 Tờ trình 03: V/v Đề nghị bầu bổ sung 01 TV HĐQT

  – 06/04/2021|14:27 Qui chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2021

  – 06/04/2021|14:27 Thẻ biểu quyết

  – 06/04/2021|14:27 Qui định về Biểu quyết Bầu cử TV HĐQT

  – 06/04/2021|14:27 Phiếu bầu cử HĐQT

  – 06/04/2021|14:27 Mẫu thư mời ĐHĐCĐ 2021

  _________________________________________________________

  – 11/03/2021|14:05 SGDCK Thông báo ngày chốt danh sách ĐHCĐ năm 2021

  – 10/03/2021|10:38 TTLKCK Thông báo ngày chốt danh sách ĐHCĐ năm 2021

  – 05/03/2021|16:18 CV 04 2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2021