• Tan Dai Hung Plastic J.S.CO,

 • English
 • Tiếng Việt
 • Shareholders’ meeting

  – 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 Cty (trước kiểm toán)

  – 17/10/2017 BCTC quý 3/2017 hợp nhất (trước kiểm toán)

  – 17/10/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017

  __________________________________________________________________

  – 10/10/2017 CBTT BC ngày trở thành cổ đông lớn

  – 10/10/2017 CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

  – 27/09/2017 CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

  __________________________________________________________________

  – 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (đã soát xét)

  – 18/08/2017 BCTC quý 2/2017 hợp nhất (đã soát xét)

  – 18/08/2017 Nghị quyết HĐQT số 05/2017

  – 29/07/2017 CV 25/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017

  – 26/07/2017 BCTC quý 2/2017 Cty (trước kiểm toán)

  – 26/07/2017 BCTC quý 2/2017 Cty hợp nhất (trước kiểm toán)

  __________________________________________________________________

  – 05/05/2017 CV Xác nhận chốt danh sách chia cổ tức 2016

  – 03/05/2017 CV Chia cổ tức 2016

  – 28/04/2017 Công văn 17/2017

  – 28/04/2017 Điều lệ Cty thông qua ngày 27/04/2017

  – 28/04/2017 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017

  – 27/04/2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

  __________________________________________________________________

  – 25/04/2017 BCTC quý 1/2017 Cty (trước kiểm toán)

  – 25/04/2017 BCTC quý 1/2017 hợp nhất (trước kiểm toán)

  – 25/04/2017 NQ HĐQT số 04/2017 ngày 24/04/2017

  __________________________________________________________________

  Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2017

  – 07/04/2017 Mẫu thư mời ĐHĐC 2017

  – 07/04/2017 Danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

  – 07/04/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2017

  – 07/04/2017 Báo cáo HĐQT 2016

  – 07/04/2017 Báo cáo BGĐ 2016

  – 07/04/2017 Báo cáo BKS 2016

  – 07/04/2017 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2016

  – 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chia cổ tức 2016

  – 07/04/2017 Tờ trình: V/v Thù lao HĐQT và BKS, chọn Cty kiểm toán 2017

  – 07/04/2017 Tờ trình: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo luật doanh nghiệp 2014

  – 07/04/2017 Tờ trình: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ

  – 07/04/2017 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2017

  – 07/04/2017 Mẫu thẻ biểu quyết

  – 07/04/2017 Điều lệ Cty 2017 (dự thảo)

  – 07/04/2017 CV 12/2017 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

  __________________________________________________________________

  – 25/03/2017 Báo cáo thường niên 2016

  – 25/03/2017 Nghị quyết HĐQT số 3/2017

  – 03/03/2017 CV xác nhận ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2017

  – 01/03/2017 Chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên 2017

  – 28/02/2017 CV 06/2017 Giấy ủy quyền công bố thông tin

  __________________________________________________________________

  – 27/02/2017 BCTC năm 2016 Cty mẹ (đã kiểm toán)

  – 27/02/2017 BCTC năm 2016 hợp nhất (đã kiểm toán)

  – 27/02/2017 Nghị quyết HĐQT số 02/2017 ngày 27/02/2017

  – 27/02/2017 CV 05/2017 UBCK chấp thuận gia hạn BCTC năm 2017

  __________________________________________________________________

  – 23/01/2017 BCTC quý 4/2016 (trước kiểm toán)

  – 23/01/2017 BCTC hợp nhất quý 4/2016 (trước kiểm toán)

  – 23/01/2017 BC Tình hình quản trị Cty năm 2016

  – 23/01/2017 NQ HĐQT số 01/2017

  __________________________________________________________________

  – 25/10/2016 BCTC quý 3/2016

  – 25/10/2016 BCTC hợp nhất quý 3/2016

  – 25/10/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016

  __________________________________________________________________

  – 19/08/2016 BCTC quý 2/2016 Cty (đã soát xét)

  – 19/08/2016 BCTC hợp nhất quý 2/2016 (đã soát xét)

  – 19/08/2016 NQ HĐQT số 03/2016

  – 28/07/2016 CV 19/2016 CBTT quý 2/2016

  – 28/07/2016 BC tình hình quản trị quý 2/2016

  – 28/07/2016 BCTC quý 2/2016 Cty

  – 28/07/2016 BCTC hợp nhất quý 2/2016

  __________________________________________________________________

  – 09/06/2016 CV 17/2016 Ký HĐ kiểm toán năm 2016 và 2017

  – 10/05/2016 Nghị quyết HĐQT số 02/2016

  – 10/05/2016 Công văn xác nhận chốt danh sách nhận cổ tức 2015

  – 06/05/2016 Công văn chốt danh sách nhận cổ tức 2015

  – 28/04/2016 Nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2016

  – 28/04/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

  – 28/04/2016 Biên bản ĐHĐCĐ 2016

  – 27/04/2016 Công văn chấp thuận gia hạn BCTC

  – 19/04/2016 BCTC quý 1/2016

  – 19/04/2016 BCTC hợp nhất quý 1/2016

  __________________________________________________________________

  Bộ Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2016

  – 14/04/2016 CBTT tài liệu ĐHCĐ 2016

  – 13/04/2016 Danh mục tài liệu cổ đông

  – 13/04/2016 Chương trình nghị sự

  – 13/04/2016 Báo cáo HĐQT năm 2015

  – 13/04/2016 Báo cáo BGĐ năm 2015

  – 13/04/2016 Báo cáo BKS năm 2015

  – 13/04/2016 Báo cáo kiểm toán và BCTC hợp nhất 2015

  – 13/04/2016 Tờ trình 01: V/v chia cổ tức năm 2015

  – 13/04/2016 Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và chọn Cty kiểm toán 2016

  – 13/04/2016 Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ Cty theo Luật doanh nghiệp mới 2014

  – 13/04/2016 Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2016

  – 13/04/2016 Thẻ biểu quyết

  – 13/04/2016 Tờ trình 04: V/v Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT & BKS sớm hơn 01 năm

  – 13/04/2016 BC tổng kết SXKD giai đoạn 2012-2015 và chiến lược SXKD 2016-2020

  – 13/04/2016 BC tổng kết của HĐQT giai đoạn 2012-2015

  – 13/04/2016 BC tổng kết của BKS giai đoạn 2012-2015

  – 13/04/2016 Tờ trình 05: V/v đề nghị cơ cấu và giới thiệu DS UCV HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV

  – 13/04/2016 Quy định về biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS

  – 13/04/2016 Phiếu bầu cử HĐQT

  – 13/04/2016 Phiếu bầu cử BKS

  – 13/04/2016 Tờ trình 06: V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ

  – 13/04/2016 Nghị quyết HĐQT số 04/2016

  __________________________________________________________________

  – 12/04/2016 Báo cáo thường niên 2015

  – Nghị quyết HĐQT số 3/2016

  – TB xác nhận ngày ngày đăng ký dự ĐHCĐ 2016

  – TB chốt danh sách ĐHCĐ 2016

  – Nghị quyết HĐQT 02/2016

  – BCTC hợp nhất kiểm toán 2015

  – Giải trình BCTC hợp nhất 2015

  __________________________________________________________________

  – BCTC kiểm toán 2015

  – CV 04/2016 giải trình chênh lệch BCTC 2015

  – BCTC quý 4/2015

  – BCTC hợp nhất quý 4/2015

  – CV 03/2016 đính chính bảng LCTT hợp nhất quý 4/2015

  __________________________________________________________________

  – BC tình hình quản trị Cty 2015

  – Nghị quyết HĐQT số 01-2016

  __________________________________________________________________

  – CV đính chính BCTC hợp nhất quý 3/2015

  – BCTC Cty 3/2015

  – BCTC hợp nhất 3/2015

  – NQ HĐQT ngày 30/10/2015

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT ngày 27/08/2015

  – BCTC Cty quý 2/2015 – kiểm toán

  – BCTC hợp nhất quý 2/2015 – kiểm toán

  – BCTC Cty quý 2/2015

  – BCTC hợp nhất quý 2/2015

  __________________________________________________________________

  – BC tình hình quản trị Cty quý 2/2015

  – HĐ kiểm toán 2015

  – Ngày đăng ký chia cổ tức 2014

  – Thuyết minh chênh lệch kết quả kinh doanh

  – Nghị quyết HĐQT

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  – Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015

  – Điều lệ Công ty

  – Quy chế Quản trị

  __________________________________________________________________

  – BCTC quý 1/2015

  – BCTC hợp nhất quý 1/2015

  __________________________________________________________________

  Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2015

  – Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015

  – Danh mục tài liệu cổ đông

  – Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2015

  – BC của HĐQT

  – BC của BGĐ

  – BC của kiểm toán độc lập 2014

  – BC của BKS

  – Dự thảo Điều lệ Cty (sửa đổi 2015)

  – Dự thảo quy chế quản trị (sửa đổi 2015)

  – Tờ trình 01: V/v Chia cổ tức 2014

  – Tờ trình 02: V/v Thù lao HĐQT & BKS và ủy thác chọn Cty kiểm toán 2015

  – Tờ trình 03: V/v Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Cty

  – Tờ trình 04: V/v CTHĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm TGĐ trong năm 2015

  – Quy định Biểu quyết trong ĐHĐCĐTN 2015

  – Mẫu thẻ Biểu quyết trong ĐHĐCĐTN 2015

  – TB V/v không in thành văn bản 2 tài liệu

  __________________________________________________________________

  – BC thường niên 2014

  – NQ HĐQT 02/2015

  __________________________________________________________________

  – TB xác nhận chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2015

  – TB chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2015

  – NQ HĐQT 01/2015

  __________________________________________________________________

  – Giải trình chênh lệnh số liệu

  – BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014

  – BCTC kết thúc ngày 31/12/2014

  – BCTC CTy 2014

  – BCTC Hợp nhất 2014

  __________________________________________________________________

  – BC Tình hình Quản trị CTy 2014

  __________________________________________________________________

  – BC tài chính quý 3/2014

  – BC tài chính hợp nhất quý 3/2014

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT ngày 23/10/2014

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 25/08/2014

  – BCTC hợp nhất giữa niên độ 2014 (đã kiểm toán)

  – BC tài chính 6 tháng đầu năm 2014

  – BC tài chính hợp nhất quý 2/2014

  – BC tài chính quý 2/2014

  __________________________________________________________________

  – BC tình hình quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2014

  __________________________________________________________________

  – TB Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 và 2015

  __________________________________________________________________

  – TB của TTCK về ngày đăng ký và xác nhận DS sở hữu chứng khoán nhận cổ tức 2013

  – TB chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2013

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

  – Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 9/5/2014

  __________________________________________________________________

  – BC kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2014

  – BC kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1/2014

  __________________________________________________________________

  TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2014

  – Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2014

  – Danh mục tài liệu cổ đông 2014

  – Chương trình nghị sự

  – BC HĐQT năm 2013

  – BC Ban giám đốc 2013

  – BC Kiểm toán & BC TCHN năm 2013

  – BC Ban kiểm soát năm 2013

  – TT1 Chia cổ tức năm 2013

  – TT2 Thù lao HĐQT và BKS

  – Thẻ biểu quyết

  – Quy định biểu quyết ĐHĐCĐ

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 21/04/2014

  __________________________________________________________________

  – Báo cáo thường niên năm 2013

  __________________________________________________________________

  – TB chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014

  __________________________________________________________________

  – Giải trình lưu chuyển tiền tệ

  – Giải trình BCTC

  – BCTC hợp nhất 2013

  – BCTC kết thúc ngày 31/12/2013

  – BCTC hợp nhất quý 4/2013

  – BCTC quý 4/2013

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 03/04/2014

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 27/03/2014

  __________________________________________________________________

  – BC tình hình quản trị 2013

  __________________________________________________________________

  – BCTC Hợp nhất quý 3/2013

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 19/10/2013

  __________________________________________________________________

  – BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013

  – BCTC 6 tháng đầu năm 2013

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 22/8/2013

  – BC tài chính quý 2/2013

  – BC tài chính hợp nhất quý 2/2013

  __________________________________________________________________

  – BC tình hình QT Cty 6 tháng đầu năm 2013

  __________________________________________________________________

  – TB Xác nhận

  __________________________________________________________________

  GPĐK KD

  – TB Giấy phép thay đổi

  – Giấy phép kinh doanh

  – TB HĐ Kiểm toán

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 1/6/2013

  – Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/5/2013

  – Nghị quyết HĐQT ngày 30/5/2013

  __________________________________________________________________

  TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2013

  – Danh mục tài liệu cổ đông 2013

  – Chương trình ĐHĐCĐ 30/5/2013

  – BC của HĐQT 2012

  – BC của BGĐ 2012

  – BC của BKS 2012

  – BCTC HN và BC Kiểm toán 2012

  – TT1 Chia cổ tức 2012

  – TT2 Thù lao HĐQT-BKS và chọn Cty kiểm toán

  – Quy định biểu quyết ĐHĐCĐ 2013

  – Mẫu thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ 2013

  – Quy định biểu quyết bầu cử bổ sung 01 TVHĐQT 2013

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 26/4/2013

  – BCTC Hợp nhất (tóm tắt) quý 1/2013

  __________________________________________________________________

  – BCTC hợp nhất quý 1/2013

  – BCTC quý 1/2013

  __________________________________________________________________

  TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2013

  – Thư mời và Ủy quyền họp ĐHĐCD 2013

  – Báo cáo thường niên

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT

  – Công văn đăng ký gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2013

  – Bộ BCTC Hợp Nhất 2012 đã kiểm toán

  – Chứng thư kiểm toán 2012 Hợp nhất

  – Bộ BCTC Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty Mẹ) 2012 đã kiểm toán

  – Chứng thư kiểm toán 2012 của Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty Mẹ)

  __________________________________________________________________

  – CV Chốt DSCD dự DHDCD Thường niên 2013

  __________________________________________________________________

  BCTC Quý 4/2012

  – BCTC Quý 4/2012

  – BCTC Hợp Nhất Quý 4/2012

  __________________________________________________________________

  – BC Tổng kết 2012 và Kế hoạch 2013

  – NQ Họp HĐQT ngày 04/02/2013

  __________________________________________________________________

  – BC Tình hình Quản trị Cty

  __________________________________________________________________

  – Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 26/10/2012

  – BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2012

  – BCTC Hợp nhất tóm tắt 9 tháng năm 2012

  __________________________________________________________________

  – TB thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD

  – Giấy Chứng nhận ĐKKD

  – Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 19/9/2012

  – Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 7/9/2012

  __________________________________________________________________

  – Nghị quyết HĐQT họp ngày 25/8/2012

  – BCTC hợp nhất 6T năm 2012 (tóm tắt)

  – Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012 (đã soát xét)

  – Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2012 (đã soát xét)

  __________________________________________________________________

  HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH CBTT

  – TB số 1028-2012-SGDHCM-NY

  – Thông tư 52-2012 TT-BTC

  __________________________________________________________________

  – Thông báo chốt DSCĐ hưởng quyền nhận cổ tức năm 2011

  – Nghị quyết 04 của HĐQT ngày 24/4/2012

  – Nghị quyết 04A của HĐQT ngày 24/4/2012

  __________________________________________________________________

  Bản điều lệ & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG THƯỜNG NIÊN 2012

  – Bản điều lệ mới 06/04/2012

  – Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012

  __________________________________________________________________

  TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

  – Thư mời và Ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2012

  – Thông báo chấp thuận danh sách cổ đông và danh sách cổ đông ngày 22/03/2012

  – Danh mục tài liệu cổ đông

  – Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2012

  – Báo cáo thường niên năm 2011

  – Tờ trình 01 về việc chia cổ tức năm 2011

  – Tờ trình 02 về việc thoái vốn đầu tư tại 2 công ty Đại Hưng Thịnh và ĐHP

  – Tờ trình 03 về việc sửa đổi điều lệ

  – Tờ trình 04 về thù lao HĐQT&BKS năm 2011, thù lao HĐQT&BKS và chọn Cty kiểm toán năm 2012

  – BC Tổng kết 2007-2011 và chiến lược hoạt động giai đoạn 2012-2016 của công ty

  – BC Tổng kết nhiệm kỳ II (2007-2012) của HĐQT

  – BC Tổng kết nhiệm kỳ II (2007-2012) của BKS

  – Mẫu Thẻ biểu quyết

  – Qui định biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2012

  – Qui định biểu quyết bầu cử HĐQT & BKS

  – Phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016)

  – Phiếu bầu BKS nhiệm kỳ III (2012-2016)

  – Bản điều lệ (cũ 31-3-2010)

  – Nghị quyết HĐQT số 02.2012 ngày 23/03/2012

  __________________________________________________________________

  CBTT sau khi họp HĐQT ngày 15/3/2012

  – Biên bản họp HĐQT số 01.2012

  – Báo cáo Tổng kết 2011 và Mục tiêu kế hoạch hoạt động 2012

  – BCTC 2011 đã kiểm toán của Cty CP Nhựa Tân Đai Hưng (Cty Mẹ)

  – BCTC 2011 “Hợp nhất” đã kiểm toán

  – Công văn về chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên 2012

  __________________________________________________________________

  Báo cáo quý 4/2011

  – Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4/2011

  – Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4/2011

  – Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2011

  __________________________________________________________________

  – Biên bản họp HĐQT ngày 5/11/2011

  __________________________________________________________________

  Báo cáo quý 3/2011

  – Báo cáo Tài chính hợp nhất tóm tắt quý 3/2011

  – Báo cáo Kinh doanh, cân đối, thuyết minh hợp nhất quý 3/2011

  – Báo cáo Kinh doanh, cân đối quý 3/2011

  __________________________________________________________________

  – Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011 của Cty Mẹ (TPC)

  – Biên bản họp HĐQT Cty ngày 20/8/2011

  – Báo cáo tóm tắt Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011

  – Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011

  __________________________________________________________________

  – Bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2011

  – Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2011

  – Lưu chuyển tiền tệ quý 2 năm 2011

  – Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

  __________________________________________________________________

   

  – Thông báo về việc: Chi trả cổ tức năm 2010

  – Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2010

  __________________________________________________________________

  – Công bố thông tin bất thường ngày 1/6/2011 về chi trả cổ tức năm 2010

  __________________________________________________________________

  – Công văn 032 gửi UBCKNN và SGDCK V/v hướng dẫn chi trả cổ tức 2010

  – Thông báo v/v chờ hướng dẫn của UBCKNN để chi trả cổ tức 2010

  __________________________________________________________________

  Thông báo chốt DS chia cổ tức 2010

  – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền chia cổ tức 2010

  – Biên bản họp HĐQT ngày 28/04/2011

  – Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt quý 1/2011

  __________________________________________________________________

  Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011

  – Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

  – Chứng thư thẩm định giá

  __________________________________________________________________

  – Biên bản Họp HĐQT ngày 26/3/2011

  – Báo cáo Thường niên năm 2010

  – Tờ trình V/v Chia cổ tức năm 2010

  – Tờ trình V/v Mua lại nhà xưởng đang thuê

  – Tờ trình V/v Thanh lý các chứng khoán ALT và EIB

  – Tờ trình V/v Bán ra 660.000 cổ phiếu quỹ

  – Tờ trình V/v Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và chọn Cty kiểm toán năm 2011

  – Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên ngày 07/04/2011

  – Danh mục tài liệu cổ đông

  – Quy định về biểu quyết trong ĐHĐCĐ

  – BCTC 2010 đã kiểm toán – hợp nhất

  – BCTC 2010 đã kiểm toán của Cty Tan Dai Hung

  __________________________________________________________________

  – TB chấp thuận DS cổ đông

  – Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

  – Thư mời dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011

  __________________________________________________________________

   

  – TB chấp thuận DS cổ đông

  – Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

  – Thư mời dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011

  __________________________________________________________________

  – Thông báo của Sở giao dich CK Tp.HCM về ĐHCĐ thường niên năm 2011

  – Thông báo của Trung tâm LKCK Việt Nam về ĐHCĐ thường niên năm 2011

  __________________________________________________________________

  – Biên bản Họp HĐQT ngày 22/02/2011

  – Báo cáo Tổng kết năm 2010 & Kế hoạch năm 2011

  __________________________________________________________________

  Báo cáo quý IV/2010

  – Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý IV/2011 (chưa kiểm toán)

  – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2011 (chưa kiểm toán)

  – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2010

  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ quý IV/2010

  – Bảng cân đối kế toán quý IV/2010

  – Thuyết minh báo cáo tài chính quý IV/2010

  – Báo cáo tình hình quản trị Cty

  – Thông tin bất thường

  __________________________________________________________________

   

  – Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

  __________________________________________________________________

  – Biên bản họp HĐQT

  – Cân đối kế toán

  – Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

  – Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

  __________________________________________________________________

  – Văn bản CBTT bất thường

  – Bản điều lệ Cty sửa đổi ngày 31/03/2010

  __________________________________________________________________

  Công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2010

  – BCTC tóm tắt 6 tháng đầu năm 2010

  – BC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010

  – BCTC hợp nhất Tân Đại Hưng

  – BCTC Tân Đại Hưng

  – BC tình hình Quản trị quý II/2010

  – Biên bản họp HĐQT 17/08/2010

  __________________________________________________________________

  Mua CP quỹ đợt 2/2010

  – Phương án mua CP quỹ

  – Đơn ĐK giao dịch CP quỹ

  __________________________________________________________________

  Cấp GCN bổ sung

  – Danh sách Cổ đông chưa lưu ký 29/6/2010

  – TB cấp GCN bổ sung CP chưa lưu ký

  __________________________________________________________________

   

  – Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

  – Chứng nhận đăng ký chứng khoán

  – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

  – Thông báo V/v quyền nhận CP thưởng

  __________________________________________________________________

  – Bảng Cân đối, BC Kết quả KD, Tài Chính I/2010

  – BCTC tóm tắt quý I/2010

  – BB họp HĐQT ngày 24/04/2010

  __________________________________________________________________

  Thông Tin về ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

  – CV đăng ký giao dịch vượt giới hạn khối lượng

  – Đơn Đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

  – Phương án mua cổ phiếu quỹ

  – Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2010 ngày 31/03/2010

  – Bản Điều lệ mới ngày 31/03/2010

  – Thông báo v/v bổ sung, điều chỉnh nội dung tài liệu ĐHCĐ 2010

  – Tờ trình v/v chia cổ phiếu thưởng từ vốn thặng dư và tăng vốn điều lệ

  – Quyết định của SGDCK v/v đưa TPC ra khỏi diện cảnh báo ngày 26/3/2010

  – Thông báo của SGDCK v/v đưa TPC ra khỏi diện cảnh báo ngày 26/3/2010

  – Báo cáo thường niên 2009

  – Biên bản họp HĐQT ngày 19/3/2010

  – Tờ trình v/v Điều chỉnh 1 số nội dung trong Bản điều lệ Cty

  – Tờ trình v/v Không chia cổ tức năm 2009

  – Tờ trình v/v Mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2010

  – Tờ trình v/v Thông qua Qui chế công bố thông tin

  – Tờ trình v/v Mức thù lao của HĐQT và BKS từ năm 2010

  – Bản Điều lệ Cty

  – Qui chế Công bố Thông tin

  – Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ Thường niên 2010

  – Danh mục tài liệu cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường niên 2010

  – BCTC 2009 Hợp nhất đã kiểm toán

  – Bộ “hồ sơ BCTC 2009  Hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Tân Đại Hưng”

  – Bộ “hồ sơ BCTC 2009 đã kiểm toán của Cty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Cty mẹ)”

  – Qui định về Biểu quyết trong ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

  – Chứng thư kiểm toán hợp nhất 2009 do A&C cung cấp

  – Thư mời & Ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2010

  – Thông báo của HĐQT v/v điều chỉnh sai sót trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN 2010

  – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2010

  – Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ Thường Niên 2010

  __________________________________________________________________

  – Biên bản họp HĐQT

  – BC Tổng kết 2009 và Kế hoạch hoạt động 2010

  – Đăng ký lại người CBTT